Kunskapskrav

Start Sök Om

Moderna språk

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kurser i ämnet

 1. Moderna språk 1, 100 poäng.
 2. Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.
 3. Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.
 4. Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3.
 5. Moderna språk 5, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 4.
 6. Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.
 7. Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6.
 8. Kinesiska 1, 100 poäng.
 9. Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.
 10. Kinesiska 3, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 2 eller kinesiska inom ramen för språkval i grundskolan.
 11. Kinesiska 4, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 3.
 12. Kinesiska 5, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 4.
 13. Kinesiska 6, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 5.
 14. Kinesiska 7, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 6.

Kinesiska 1

Kursen kinesiska 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer och via olika medier, till exempel film.
 • Dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta fonem, tonem och betydelsebärande ord samt för att dra slutsatser om innehållet i det språk eleverna möter.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och grundläggande satsstrukturer.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar. Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språklig säkerhet med betoning på uttal och grundläggande satsstrukturer samt fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter, även principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter, till exempel presentationer, meddelanden och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande. - För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan använder eleven någon strategi för lyssnande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
Dessutom använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven använder flera vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel. Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel. Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med viss säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används. - Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer