Kunskapskrav

Start Sök Om

Medicinsk teknik

Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt kunnande för att utveckla material, produkter, hjälpmedel, system och informationsmetoder. Ämnet medicinsk teknik behandlar hjälpmedel och utrustning som används för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom och rehabilitera. Det behandlar också hur människa och maskin samverkar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet medicinsk teknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att installera, driftsätta, underhålla och reparera medicinteknisk utrustning. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur medicinsk teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknikområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av vilka olika förutsättningar människor har att använda medicinsk teknik.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om samspelet mellan maskin och människa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om medicintekniska begrepp samt kunskaper i att kommunicera om medicinsk teknik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla medicintekniska kunskaper genom att arbeta med mätningar, observationer, experiment, tekniska beräkningar, matematiska modelleringar samt risk- och rimlighetsbedömningar.

Undervisningen i ämnet medicinsk teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos system, apparater och komponenter samt om hur de används inom sjukvården.
 2. Förmåga att installera, driftsätta och underhålla medicinteknisk utrustning.
 3. Förmåga att läsa och tolka ritningar, tekniska instruktioner och andra dokument inom teknikområdet.
 4. Färdigheter i att utföra mätningar, felsökningar och reparationer av medicinteknisk utrustning samt förmåga att dokumentera sitt arbete.
 5. Kunskaper om risker vid användning av medicinteknisk utrustning samt om normer och säkerhetsbestämmelser.
 6. Förmåga att förebygga skador på person, egendom och miljö.
 7. Förmåga att kommunicera med användare.
 8. Kunskaper om medicintekniska begrepp inom området.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Elektromedicinsk teknik, 100 poäng.
 2. Gas- och vätsketeknik, 100 poäng.
 3. Radiologiska utrustningar, 100 poäng.

Elektromedicinsk teknik

Kursen elektromedicinsk teknik omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fysiologisk och neurofysiologisk utrustning för diagnostik och övervakning, datorstyrda utrustningar samt laserteknik och laserutrustningar.
 • Medicintekniska produkters användningsområden inom elektromedicin.
 • Fysikaliska samband och elektriska tillämpningar.
 • Elektromedicinsk historia samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom medicinsk teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi, till exempel etiska värderingar och genusstrukturer, samt hur den har påverkat och påverkar den elektromedicinska tekniken, dess användning och tillgänglighet.
 • Installation och driftsättning, service, reparation och förebyggande underhåll av elektromedicinsk utrustning.
 • Ritningar, tekniska instruktioner, kopplingsscheman och servicemanualer.
 • Mätteknik, schemaläsning och systematisk felsökning samt funktions- och säkerhetskontroller.
 • Säkerhetsbestämmelser, funktionskrav och rutiner.
 • Dokumentation av utförda åtgärder och administrativa rutiner.
 • Kommunikation med olika kategorier av sjukvårdspersonal.
 • Informationsteknik inom området med avseende på funktion, arbetssätt, patientsäkerhet och hantering av känslig information.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat uppbyggnad och funktion hos elektromedicinsk utrustning samt hur den används inom sjukvården. Eleven beskriver utförligt uppbyggnad och funktion hos elektromedicinsk utrustning samt hur den används inom sjukvården. Eleven beskriver översiktligt uppbyggnad och funktion hos elektromedicinsk utrustning samt hur den används inom sjukvården.
- Eleven installerar och driftsätter efter samråd med handledare elektromedicinsk utrustning. Eleven installerar och driftsätter i samråd med handledare elektromedicinsk utrustning.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet ritningar, tekniska instruktioner och andra dokument. - I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet ritningar, tekniska instruktioner och andra dokument.
Eleven utför också med säkerhet funktions- och säkerhetskontroll, underhåll och enkla servicearbeten på elektromedicinsk utrustning samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda arbeten. Eleven utför också med viss säkerhet funktions- och säkerhetskontroll, underhåll och enkla servicearbeten på elektromedicinsk utrustning samt gör en noggrann dokumentation av utförda arbeten. Eleven utför också med viss säkerhet funktions- och säkerhetskontroll, underhåll och enkla servicearbeten på elektromedicinsk utrustning samt gör en enkel dokumentation av utförda arbeten.
I arbetet utför eleven med säkerhet mätningar och tekniska beräkningar samt gör en välgrundad och nyanserad bedömning av resultatets rimlighet. I arbetet utför eleven med viss säkerhet mätningar och tekniska beräkningar samt gör en välgrundad bedömning av resultatets rimlighet. I arbetet utför eleven med viss säkerhet mätningar och tekniska beräkningar samt gör en enkel bedömning av resultatets rimlighet.
Eleven hanterar med säkerhet utrustningar, mätinstrument och verktyg samt följer normer och säkerhetsbestämmelser. - Eleven hanterar med viss säkerhet utrustningar, mätinstrument och verktyg samt följer normer och säkerhetsbestämmelser.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat risker vid användningen av elektromedicinsk utrustning samt hur man kan förebygga skador på person, egendom och miljö. Dessutom diskuterar eleven utförligt risker vid användningen av elektromedicinsk utrustning samt hur man kan förebygga skador på person, egendom och miljö. Dessutom diskuterar eleven översiktligt risker vid användningen av elektromedicinsk utrustning samt hur man kan förebygga skador på person, egendom och miljö.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till användaren och använder med säkerhet elektromedicinska begrepp för att presentera sitt arbete. - Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till användaren och använder med viss säkerhet elektromedicinska begrepp för att presentera sitt arbete.
- - Dessutom använder eleven med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information inom området.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sin tekniska lösning utifrån kvalitet, säkerhet och miljö samt ger förslag på hur den tekniska lösningen kan förbättras. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sin tekniska lösning utifrån kvalitet, säkerhet och miljö. Eleven utvärderar med enkla omdömen sin tekniska lösning utifrån kvalitet, säkerhet och miljö.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer