Kunskapskrav

Start Sök Om

Mat och butik

Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning och bakning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet mat och butik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika råvaror och produkter, deras ursprung, kvalitet, användningsområden och hantering. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och omfattning samt om hur den praktiska verksamheten inom olika avdelningar bedrivs. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i grundläggande matlagning och bakning med inriktning mot butik. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunder och kunna ge råd och information om hur olika råvaror och produkter kan kombineras och tillredas till enstaka rätter eller hela måltider.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att använda och vårda redskap och maskiner, samt kunskaper om förpackningsmaterial och märkningsbestämmelser. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper i att göra ekonomiska beräkningar, beställa och exponera varor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar färdigheter i att organisera och utföra arbetet samt förmåga att reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet.

Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och problemlösningsförmåga samt förmåga att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Undervisningen i ämnet mat och butik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om dagligvaruhandelns struktur och om olika råvaror och produkter.
 2. Kunskaper om den dagliga driften och lönsamheten inom olika avdelningar i dagligvaruhandeln.
 3. Förmåga att planera, organisera och genomföra arbetet inom olika verksamhetsområden i butik.
 4. Färdigheter i att laga mat och baka samt förmåga att hantera lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
 5. Förmåga att kombinera råvaror till maträtter och måltider samt att ge råd om tillredning och måltidslösningar.
 6. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Mat och butik 1, 100 poäng.
 2. Mat och butik 2, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 1.
 3. Mat och butik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen mat och butik 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Mat och butik 2

Kursen mat och butik 2 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Sambandet mellan arbetsrutiner, rationella metoder och ekonomiska beslut för lönsamhet i avdelningen.
 • Råvaror och hur de kan kombineras på ett tilltalande sätt i olika anrättningar och för olika tillfällen.
 • Den dagliga verksamheten på olika avdelningar, till exempel beställning och exponering samt förpackning och märkning av varor.
 • Tillagning av maträtter och bakning i butik.
 • Användning och vård av verktyg och utrustning.
 • Rådgivning till kunder om användning av råvaror och om tillagning av maträtter eller måltider.
 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet.
 • Hygien och egenkontroll.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för dagligvaruhandels lönsamhet samt för olika varor och produkter och hanterar dem efter samråd med handledare på lämpligt sätt. Eleven redogör utförligt för dagligvaruhandels lönsamhet samt för olika varor och produkter och hanterar dem efter samråd med handledare på lämpligt sätt. Eleven redogör översiktligt för dagligvaruhandels lönsamhet samt för olika varor och produkter och hanterar dem i samråd med handledare på lämpligt sätt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika arbetsuppgifter och rutiner inom olika avdelningar i dagligvaruhandeln. Eleven redogör utförligt för olika arbetsuppgifter och rutiner inom olika avdelningar i dagligvaruhandeln. Eleven redogör översiktligt för olika arbetsuppgifter och rutiner inom olika avdelningar i dagligvaruhandeln.
Dessutom beställer eleven med säkerhet varor inom något område och exponerar dem efter samråd med handledare. Dessutom beställer eleven med viss säkerhet varor inom något område och exponerar dem i samråd med handledare. Dessutom beställer eleven med viss säkerhet varor inom något område.
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare maträtter och bakning av bröd i butik. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare enklare maträtter och bakning av bröd i butik.
Dessutom tillagar och bakar eleven dessa metodiskt, hantverksmässigt och efter samråd med handledare. - Dessutom tillagar och bakar eleven dessa metodiskt, hantverksmässigt och i samråd med handledare.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillagningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. I arbetet använder eleven med gott handlag vanliga tillagningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. I arbetet använder eleven med visst handlag vanliga tillagningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
Maträtterna och brödet är av god kvalitet. - Maträtterna och brödet är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven väljer med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker varor. - Eleven väljer med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker varor.
Eleven diskuterar med säkerhet med kunden och kombinerar därefter med säkerhet olika råvaror och produkter till maträtter eller hela måltider samt ger exempel på hur de kan tillredas. Eleven diskuterar med viss säkerhet med kunden och kombinerar därefter med viss säkerhet olika råvaror och produkter till maträtter eller hela måltider samt ger exempel på hur de kan tillredas. Eleven diskuterar med viss säkerhet med kunden och kombinerar därefter med viss säkerhet olika råvaror och produkter till maträtter samt ger enkla exempel på hur de kan tillredas.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. - Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer