Kunskapskrav

Start Sök Om

Marinmotorteknik

Ämnet marinmotorteknik behandlar marina motorers uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer för deras mekanik. Det behandlar också materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel relaterat till marinmotorteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska syfta till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av marina motorer och deras framdriftssystem. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera verktyg och utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om marina motorers huvudkomponenter, kunskaper i monterings- och demonteringsarbete samt förmåga att hantera de informationssystem som används för att lösa arbetsuppgifterna.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om marina motorers och deras drivlinors huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden. Kunskaper om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar.
 2. Förmåga att utföra arbete på marina motorer och drivlinor.
 3. Förmåga att välja arbetsmetod, verktyg och utrustning.
 4. Förmåga att använda svenska och engelska manualer och informationssystem.
 5. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att kommunicera samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 7. Kunskaper om branschens villkor, roll i samhället och yrkets förutsättningar.

Kurser i ämnet

 1. Diagnos och reparation, 100 poäng.
 2. Intervallservice, 100 poäng.
 3. Marinmotor – introduktion, 100 poäng.
 4. Nyinstallation, 100 poäng.

Diagnos och reparation

Kursen diagnos och reparation omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Felsökning, underhåll och reparation av marina motorer.
 • Felsökning, underhåll och reparation av marina motorers drivlina.
 • Demontering, montering och justering av komponenter i samband med reparationsarbete.
 • Metoder för diagnos samt för funktions- och säkerhetskontroll.
 • Användning av branschrelaterad diagnosutrustning i samband med arbete på marina motorer och i anknytning till arbetsmomentets övriga krav.
 • Dokumentation av utförd service.
 • Arbetsinstruktioner och servicelitteratur på svenska och engelska, inklusive information i datormiljö.
 • Administrativa verkstadsfunktioner, till exempel offerter, order och fakturor.
 • Reservdelshantering.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar området, till exempel gällande miljö och säkerhet.
 • Kundrelationer, inklusive vägledning av kunden utifrån en lagmässig, teknisk och ekonomisk värdering.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven utför efter samråd med handledare diagnos och reparation av marina motorer och drivlinor. Eleven utför i samråd med handledare diagnos och reparation av marina motorer och drivlinor.
- Som ett led i arbetet utför eleven efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroll. Som ett led i arbetet utför eleven i samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroll.
Eleven gör en genomarbetad planering inför sin arbetsuppgift. - Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
- Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta och nya situationer. Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, verktyg och lämplig utrustning i bekanta situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer. - I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet arbetsinstruktioner och servicemanualer.
Eleven använder med mycket gott handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver. Eleven använder med gott handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver. Eleven använder med visst handlag de verktyg, den diagnosutrustning och övrig digital teknik samt de informationssystem som uppgiften kräver.
- - I arbetet tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete samt utför med säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar. Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete samt utför med viss säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar. Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete samt utför med viss säkerhet olika administrativa verkstadsfunktioner och beställer reservdelar.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
- Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven samarbetar samt kommunicerar med säkerhet med både kollegor och kunder på ett för situationen anpassat sätt. - Eleven samarbetar samt kommunicerar med viss säkerhet med både kollegor och kunder på ett för situationen anpassat sätt.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas. Eleven resonerar utförligt om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas. Eleven resonerar översiktligt om olika överväganden i samband med att en kund ska vägledas.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer