Kunskapskrav

Start Sök Om

Matlagningskunskap

Ämnet matlagningskunskap behandlar grundläggande matlagningsmetoder och variationer av dem samt hur matlagningens historia och olika mattraditioner påverkar dagens matlagning. I ämnet behandlas också hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid matlagning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt laga mat med moderna och traditionella hantverksmetoder. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa näringslära och fastställda rekommendationer för god hälsa. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utforma recept samt göra näringsvärdesberäkningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att organisera och utföra arbetet samt förmåga att bedöma arbetet och reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kreativitet, problemlösningsförmåga och initiativförmåga samt förmåga att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom ämnesområdet.

Undervisningen i ämnet matlagningskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden.
 2. Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
 3. Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
 4. Kunskaper om näringslära vid matlagning.
 5. Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter.
 6. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.

Kurser i ämnet

 1. Matlagning 1, 100 poäng.
 2. Matlagning 2, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 1.
 3. Matlagning 3, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 2.
 4. Matlagning 4, 200 poäng, som bygger på kursen matlagning 3.
 5. Matlagning – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen matlagning 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Specialkoster, 100 poäng, som bygger på kursen matlagning 3.

Matlagning – specialisering

Kursen matlagning – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Yrkesmässig och experimentell matlagning inom valt specialiseringsområde. Exempel på specialiseringsområden kan vara kreativ matlagning, molekylär gastronomi, internationell matlagning, tematisk matlagning och snabbmat eller street food.
 • Tillverkning av avancerade och experimentella maträtter och anrättningar.
 • Matlagningens trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde.
 • Matkulturer i dag och i ett historiskt perspektiv inom valt specialiseringsområde. Hur matkulturer påverkas av andra kulturer.
 • Ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
 • Framtagande av recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
 • Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
 • Kommunikation med andra samt fackterminologi.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning.
Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med god kvalitet när det gäller smak och utseende. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade och experimentella maträtter och anrättningar inom valt specialiseringsområde med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften.
- - Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer. Eleven redogör utförligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer. Eleven redogör översiktligt för trender, traditioner och utveckling inom valt specialiseringsområde samt för hur matkulturer förändras genom historien och påverkas av andra kulturer.
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring. I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska och näringsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde. - Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer inom valt specialiseringsområde.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. - Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer