Kunskapskrav

Start Sök Om

Maskintjänst

Ämnet maskintjänst omfattar de kunskaper som krävs för att hantera den maskinella utrustningen ombord på fartyg. Det behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom maskinavdelningen på handelsfartyg. Detta innefattar tekniska begrepp och teorier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om drift och vakthållning på fartyg samt förmåga att utföra driftsarbete inom maskinavdelningen och arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal. Den ska vidare leda till att eleverna utvecklar kunskaper om mekanik och materiallära samt ett tekniskt kunnande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om fartygs underhåll samt förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen. Dessa kunskaper är enligt nationella och internationella regler nödvändiga för tjänstgöring ombord på fartyg.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet maskintjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att utföra arbetsuppgifter för vaktgående maskinpersonal.
 2. Kunskaper om maskinbefäls arbetsuppgifter.
 3. Förmåga att utföra driftsarbete inom ett fartygs maskinavdelning.
 4. Förmåga att utföra underhållsarbete inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 5. Förmåga att arbeta miljö-, säkerhets- och kvalitetsmedvetet på det sätt yrket kräver.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med ett för yrket relevant språk.
 7. Kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom maskinavdelningen på ett fartyg.
 8. Kunskaper om lagar och bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Maskinbefäl, 100 poäng.
 2. Maskintjänst 1, 300 poäng.
 3. Maskintjänst 2, 300 poäng, som bygger på kursen maskintjänst 1.

Maskintjänst 1

Kursen maskintjänst 1 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Vakthållning på handelsfartyg

 • Överlämning av vakten.
 • Ordergivning och kommunikation med vakthavande befäl.
 • Maskinrumsterminologi.
 • Interna kommunikations- och alarmsystem ombord.
 • Vakthållningens organisation.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Säkra arbetsprocedurer i samband med maskinrumsarbete

 • Maskinrumsalarm.
 • Övervakning av ångpannor.
 • Lastning och stuvning av förråd på fartyg.
 • Grundläggande underhållsarbete och verktygskunskap.
 • Pumpsystem för länsvatten, barlast och last.
 • Elektriska installationer samt risker förbundna med dessa.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter i samband med vakthållning inom ett fartygs maskinavdelning. Eleven utför i samråd med handledare arbetsuppgifter i samband med vakthållning inom ett fartygs maskinavdelning.
I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar utförligt och nyanserat sina val. I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar utförligt sina val. I arbetet väljer eleven metoder, utrustning och verktyg som är lämpliga för arbetsuppgiften samt motiverar översiktligt sina val.
Dessutom använder eleven med säkerhet valda metoder, utrustning och verktyg. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet valda metoder, utrustning och verktyg.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
- Eleven planerar, förbereder och genomför sina arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner och givna instruktioner i bekanta och nya situationer. Eleven planerar, förbereder och genomför sina arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner och givna instruktioner i bekanta situationer.
I arbetet löser eleven komplexa problem som uppstår och anpassar med säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav. I arbetet löser eleven problem som uppstår och anpassar med viss säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav. I arbetet löser eleven enkla problem som uppstår och anpassar med viss säkerhet metoder, utrustning och verktyg efter situationens krav.
- - Dessutom tar eleven i arbetet ansvar för materiella värden samt för egen och andras säkerhet ombord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra för att utföra olika uppgifter. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra för att utföra olika uppgifter.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet termer och begrepp som är relevanta för området.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat det arbete som utförs i samband med vakthållning inom maskinavdelningen samt de lagar och andra bestämmelser som styr vakthållning på handelsfartyg. Eleven beskriver utförligt det arbete som utförs i samband med vakthållning inom maskinavdelningen samt de lagar och andra bestämmelser som styr vakthållning på handelsfartyg. Eleven beskriver översiktligt det arbete som utförs i samband med vakthållning inom maskinavdelningen samt de lagar och andra bestämmelser som styr vakthållning på handelsfartyg.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.