Kunskapskrav

Start Sök Om

Marin el och elektronik

Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt arbetsmetoder och verktyg för elektriska installationer i fritidsbåtar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet marin el och elektronik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att installera el och elektronik samt utföra support och service både på elektriska installationer och i elektroniska system i fritidsbåtar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer på svenska och engelska. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om mätteknik samt förmåga att använda mätinstrument för olika mätuppgifter.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet när det gäller elektriska och elektroniska installationer i fritidsbåtar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet marin el och elektronik ska ge eleverna möjlighet att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika elektriska och elektroniska system som förekommer i fritidsbåtar.
 2. Förmåga att genomföra dimensionering och installation av elektriska och elektroniska system i fritidsbåtar. Förmåga att kvalitetssäkra och driftsätta installationer.
 3. Förmåga att genomföra felsökning, reparation, underhåll av elektriska och elektroniska system i fritidsbåtar.
 4. Förmåga att konfigurera och programmera installationer.
 5. Förmåga att planera, välja och använda arbetsmetod, material, verktyg och maskiner som är lämpliga för uppgiften.
 6. Förmåga att använda mätinstrument för olika mätuppgifter och att analysera mätvärden.
 7. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
 8. Förmåga att utföra olika typer av arbeten på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 9. Förmåga att beräkna kostnad, materialåtgång och tidsåtgång för ett arbete, samt kunskaper om de krav som gäller vid hantering av kundobjekt. Förmåga att dokumentera, presentera och utvärdera arbetsprocess och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Båtel 1, 100 poäng.
 2. Båtel 2, 100 poäng, som bygger på kursen båtel 1.
 3. Marinelektronik 1, 100 poäng.
 4. Marinelektronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen marinelektronik 1.
 5. Marinelektronik 3, 100 poäng, som bygger på kursen marinelektronik 2.
 6. Motorelektronik 1, 100 poäng.
 7. Motorelektronik 2, 100 poäng, som bygger på kursen motorelektronik 1.

Båtel 2

Kursen båtel 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Galvaniska strömmar och isolation.
 • Principer för selektivitet.
 • Utförande av enklare starkströmsinstallationer, till exempel landströmsinstallationer.
 • Dimensionering, fördelning samt installationskrav på anläggningar upp till 400 V systemspänning i båtar.
 • Beräkningar och mätning av elektriska storheter i likströms- och växelströmsanläggningar.
 • Kontroll inför drifttagning samt funktionsprovning av elektriska system.
 • Arbetsplanering. Val av metoder, verktyg och material.
 • Mätinstrument och digital utrustning.
 • Kopplingsscheman och instruktioner.
 • Yrkets fackspråk, termer och begrepp.
 • Ellag och starkströmsförordning.
 • Dokumentation av elinstallationer.
 • Beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnader.
 • Dokumentation, presentation och utvärdering av resultat.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Eleven beskriver utförligt elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Eleven beskriver översiktligt elektriska system som förekommer i fritidsbåtar.
- Eleven utför efter samråd med handledare enklare elinstallationer och servicearbeten på elektriska installationer i fritidsbåtar. Eleven utför i samråd med handledare enklare elinstallationer och servicearbeten på elektriska installationer i fritidsbåtar.
- Dessutom dimensionerar och driftsätter eleven efter samråd med handledare installationer. Dessutom dimensionerar och driftsätter eleven i samråd med handledare installationer.
- Eleven gör en genomarbetad planering inför arbetet. Eleven gör en enkel planering inför arbetet.
- Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i nya situationer. Dessutom väljer eleven för uppgiften lämpliga arbetsmetoder, material och verktyg i bekanta situationer.
I arbetet läser och tolkar eleven med säkerhet kopplingsscheman och instruktioner. - I arbetet läser och tolkar eleven med viss säkerhet kopplingsscheman och instruktioner.
Eleven använder med mycket gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. Eleven använder med gott handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver. Eleven använder med visst handlag de mätinstrument, den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk. - I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
- Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet. Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
- Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten. Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt kostnad för olika arbeten.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen både arbetsprocess och resultat. Eleven utvärderar med enkla omdömen både arbetsprocess och resultat.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer