Kunskapskrav

Start Sök Om

Massage

Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage och beröring kan användas både som behandlingsmetod och i hälsofrämjande syfte.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet massage ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi med tonvikt på kroppens rörelseapparat. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om massage som såväl skadeförebyggande som hälsofrämjande behandlingsform. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda olika massagetekniker. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om ergonomi, hygien och miljöfrågor kopplade till verksamheten. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om rörelse, avspänning och träning.

Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera centrala begrepp samt att använda massage och beröring som ett pedagogiskt redskap i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet massage ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi.
 2. Kunskaper om massage som behandlingsform.
 3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet.
 4. Förmåga att arbeta med olika behandlingsformer i såväl skadeförebyggande som hälsofrämjande syfte på ett ergonomiskt, hygieniskt och miljömässigt sätt.
 5. Förmåga att samverka i behandlingssituationer.

Kurser i ämnet

 1. Massage 1, 100 poäng.
 2. Massage 2, 100 poäng, som bygger på kursen massage 1.

Massage 2

Kursen massage 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Anatomi och fysiologi med fokus på muskelfysiologi, rörelse och träning samt medicinsk terminologi.
 • Grundläggande skade- och sjukdomslära med fokus på rörelseapparaten.
 • Rörlighetsträning, muskeltöjningar och triggerpunktsbehandling.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillator.
 • Olika metoder för att ge avspänning.
 • Massage i praktiken.
 • Olika undersökningsformer, behandlingstekniker och skadeförbyggande och rehabiliterande träning.
 • Hygien, miljö och arbetsställning vid massage.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat musklernas funktion dels var för sig, dels hur de samverkar i kroppens rörelseapparat. Eleven beskriver utförligt musklernas funktion dels var för sig, dels hur de samverkar i kroppens rörelseapparat. Eleven beskriver översiktligt musklernas funktion dels var för sig, dels hur de samverkar i kroppens rörelseapparat.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika typer av behandlingsformer och träning kan användas i skadeförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande syfte. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika typer av behandlingsformer och träning kan användas i skadeförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande syfte. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika typer av behandlingsformer och träning kan användas i skadeförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande syfte.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven planerar och genomför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar och genomför vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar och genomför vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.
Eleven utför med mycket gott handlag olika massagetekniker och hanterar med säkerhet material och utrustning på ett sätt som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven utför med gott handlag olika massagetekniker och hanterar med viss säkerhet material och utrustning på ett sätt som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven utför med visst handlag olika massagetekniker och hanterar med viss säkerhet material och utrustning på ett sätt som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- - I sitt arbete tar eleven hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
I arbetet samverkar eleven med säkerhet med andra och kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. I arbetet samverkar eleven med viss säkerhet med andra och kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. I arbetet samverkar eleven med viss säkerhet med andra och kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer