Kunskapskrav

Start Sök Om

Människans språk

Ämnet människans språk har sin bas i språkvetenskapens olika grenar och behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i världen i dag och vad det innebär att kunna ett språk. Ämnet är en förberedelse för och komplement till vidare språk- och kulturstudier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om språk som system, kulturbärare och socialt fenomen. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den mänskliga språkförmågan och språkanvändningen samt behandla processer som språkinlärning och samband mellan språk, tanke och hjärna. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika språk i världen och vad som förenar dem respektive skiljer dem åt.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i att praktiskt tillämpa kunskaper om språkliga system samt förmåga att analysera och diskutera språk och språkanvändning som kulturellt, politiskt och socialt fenomen ur olika aspekter, till exempel etnicitet och makt. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla en ökad språklig medvetenhet. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om språkets roll i interkulturell kommunikation samt förståelse av de möjligheter och utmaningar som språklig mångfald och flerspråkig förmåga innebär både för individ och för samhälle.

Genom att i undervisningen studera språk såväl i närsamhället som globalt och genom att dra nytta av elevernas egna språkliga erfarenheter ska kunskaper om språkanvändning och språklig mångfald sättas in i ett sammanhang. Praktiska inslag som laborationer och undersökningar ska ingå i undervisningen för att ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av till exempel språkinlärning och språkljud. Undervisningen ska även innehålla praktisk problemlösning där eleverna får möjlighet att använda sina kunskaper om språkliga system i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om språk och språkfamiljer i världen.
 2. Förmåga att analysera språk med hjälp av kunskaper om språkens byggstenar och deras användning i olika språk.
 3. Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga processer, språkinlärning och sambandet mellan språk och tänkande.
 4. Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 5. Förmåga att använda språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.
 6. Färdigheter i att undersöka språkliga företeelser och lösa språkliga problem.
 7. Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Kurser i ämnet

 1. Människans språk 1, 100 poäng.
 2. Människans språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen människans språk 1.

Människans språk 2

Kursen människans språk 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning i världens språkliga mångfald, till exempel i relation till språkpolitik i världen eller språk inom ett geografiskt område.
 • Fördjupning i olika typer av språkliga företeelser. Vanliga och ovanliga företeelser i världens språk samt likheter och skillnader mellan språk.
 • Språket som fenomen som skiljer människan från andra arter. Språkets biologiska förutsättningar, till exempel talapparaten och den mänskliga språkförmågan. Olika typer av språkstörningar och vad som händer i hjärnan vid språkanvändning.
 • Samband mellan språk och kunskapsutveckling.
 • Språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.
 • Språkteknologiska tillämpningar. Översikt och användning av tillämpningar där datorer simulerar naturligt språk, till exempel översättningsprogram, syntetiskt tal och automatisk taligenkänning.
 • Undersökningar av språkliga företeelser och praktisk språkrelaterad problemlösning.
 • Språkanvändning och språklig betydelse i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang. Hur kontexten påverkar hur ett språkligt budskap tolkas. Språkets roll i interkulturella möten och relationer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör utförligt för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör översiktligt för olika språk och språkfamiljer i världen.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt och nyanserat tänkbara anledningar till dessa. Eleven redogör också utförligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt tänkbara anledningar till dessa. Eleven redogör också översiktligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar översiktligt tänkbara anledningar till dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom beskriver eleven utförligt både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom beskriver eleven översiktligt både enkla och någon mer komplex språklig struktur i bekanta och mindre bekanta språk samt drar enkla slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling. Eleven redogör utförligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling. Eleven redogör översiktligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat.
- Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika språkteknologiska tillämpningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika språkteknologiska tillämpningar. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika språkteknologiska tillämpningar.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt och nyanserat hur kontexten påverkar språkliga budskap. Eleven för välgrundade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt hur kontexten påverkar språkliga budskap. Eleven för enkla resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver översiktligt hur kontexten påverkar språkliga budskap.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer