Kunskapskrav

Start Sök Om

Människans språk

Ämnet människans språk har sin bas i språkvetenskapens olika grenar och behandlar språk ur flera aspekter. Utgångspunkten är språk i världen i dag och vad det innebär att kunna ett språk. Ämnet är en förberedelse för och komplement till vidare språk- och kulturstudier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människans språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om språk som system, kulturbärare och socialt fenomen. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den mänskliga språkförmågan och språkanvändningen samt behandla processer som språkinlärning och samband mellan språk, tanke och hjärna. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika språk i världen och vad som förenar dem respektive skiljer dem åt.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla färdigheter i att praktiskt tillämpa kunskaper om språkliga system samt förmåga att analysera och diskutera språk och språkanvändning som kulturellt, politiskt och socialt fenomen ur olika aspekter, till exempel etnicitet och makt. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla en ökad språklig medvetenhet. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om språkets roll i interkulturell kommunikation samt förståelse av de möjligheter och utmaningar som språklig mångfald och flerspråkig förmåga innebär både för individ och för samhälle.

Genom att i undervisningen studera språk såväl i närsamhället som globalt och genom att dra nytta av elevernas egna språkliga erfarenheter ska kunskaper om språkanvändning och språklig mångfald sättas in i ett sammanhang. Praktiska inslag som laborationer och undersökningar ska ingå i undervisningen för att ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av till exempel språkinlärning och språkljud. Undervisningen ska även innehålla praktisk problemlösning där eleverna får möjlighet att använda sina kunskaper om språkliga system i olika sammanhang.

Undervisningen i ämnet människans språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om språk och språkfamiljer i världen.
 2. Förmåga att analysera språk med hjälp av kunskaper om språkens byggstenar och deras användning i olika språk.
 3. Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga processer, språkinlärning och sambandet mellan språk och tänkande.
 4. Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 5. Förmåga att använda språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.
 6. Färdigheter i att undersöka språkliga företeelser och lösa språkliga problem.
 7. Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Kurser i ämnet

 1. Människans språk 1, 100 poäng.
 2. Människans språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen människans språk 1.

Människans språk 1

Kursen människans språk 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper.
 • Språklig evolution och språkhistoria. Teorier kring språkets ursprung. Hur språk uppstår, utvecklas och förändras samt hur och varför de slutar att användas.
 • Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.
 • Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.
 • Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning.
 • Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.
 • Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete med språkljud via olika medier.
 • Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken. Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken. Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation. Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation. Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.
Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv. Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv. Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat.
- Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa.
Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer