Kunskapskrav

Start Sök Om

Lantbruksdjur

Arbete med lantbruksdjur ställer krav på en kombination av biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Dessa kunskaper i kombination möjliggör en produktion med hög djurvälfärd samt en utveckling av nya produktionsmetoder och verksamhetsområden. Ämnet lantbruksdjur behandlar skötsel av olika djur inom lantbruket samt användning av djurstallars tekniska utrustning. Det behandlar också lantbruksdjurs foderbehov, djurmiljö, djurhälsa, djuretik, avel, produktkvalitet och ekonomi. Dessutom behandlas lantbruksdjurs betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur inom lantbruket på ett säkert och etiskt sätt med utgångspunkt i djurens behov och verksamhetens krav på produktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs beteende, välmående och utveckling. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera teknisk utrustning och byggnader, göra ekonomiska beräkningar samt använda digitala hjälpmedel inom verksamhetsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhet och djurskyddsmässiga normer.

Genom laborationer och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om lantbruksdjurs exteriör, fysiologi, näringsbehov, genetik och avel. Genom stallturer ska eleverna ges möjlighet att iaktta lantbruksdjur för att utveckla kunskaper om deras beteende och hälsa samt om sammanhangen i djurskötsel.

Undervisningen i ämnet lantbruksdjur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika lantbruksdjurs biologi, livscykler och exteriör samt om lantbruksdjurs näringsbehov och om foder.
 2. Förmåga att iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende.
 3. Förmåga att identifiera vanliga sjukdomar hos lantbruksdjur samt kunskaper om hur ohälsa och produktionsstörningar kan förebyggas.
 4. Kunskaper om avel och reproduktion.
 5. Förmåga att planera och utföra arbetsuppgifter med lantbrukets djur och i djurstallar på ett etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att använda, tillse och kontrollera teknisk utrustning.
 7. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur.
 9. Förmåga att hantera produkter från lantbruksdjur samt kunskaper om produktkvalitet, marknad, ekonomi och försäljning.

Kurser i ämnet

 1. Lantbruksdjur 1, 100 poäng.
 2. Lantbruksdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen lantbruksdjur 1.
 3. Lantbruksdjur – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen lantbruksdjur 2. Kursen kan läsas fler gånger med olika innehåll.

Lantbruksdjur – specialisering

Kursen lantbruksdjur – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Foderhanteringssystem.
 • Produktionssystem.
 • Produktionsstörningar.
 • Kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet i produktionen.
 • Användning av digitala system, till exempel styrsystem, kontrollsystem och rapporteringssystem.
 • Planering och genomförande av fortplantningsrutiner.
 • Arbetsplanering i djurstallar.
 • Upprättande av produktionsplaner och ekonomiska kalkyler.
 • Arbete med djur inom ett specialområde, till exempel mjölkkor eller grisar.
 • Inredning och stallbyggnader.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med djurskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med djurskötsel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven observerar i samband med stallturer foderhanteringssystem och produktionssystem samt redogör utförligt och nyanserat för hur systemen används i olika produktionsgrenar. Eleven observerar i samband med stallturer foderhanteringssystem och produktionssystem samt redogör utförligt för hur systemen används i olika produktionsgrenar. Eleven observerar i samband med stallturer foderhanteringssystem och produktionssystem samt redogör översiktligt för hur systemen används i olika produktionsgrenar.
Eleven tolkar också med säkerhet tecken på produktionsstörningar, gör välgrundade och nyanserade bedömningar av hur störningarna påverkar produktionsresultatet samt redogör utförligt och nyanserat för hur störningarna kan förebyggas. Eleven tolkar också med viss säkerhet tecken på produktionsstörningar, gör välgrundade bedömningar av hur störningarna påverkar produktionsresultatet samt redogör utförligt för hur störningarna kan förebyggas. Eleven tolkar också med viss säkerhet tecken på produktionsstörningar, gör enkla bedömningar av hur störningarna påverkar produktionsresultatet samt redogör översiktligt för hur störningarna kan förebyggas.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur arbetet med fortplantningsrutiner planeras och genomförs. Dessutom redogör eleven utförligt för hur arbetet med fortplantningsrutiner planeras och genomförs. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur arbetet med fortplantningsrutiner planeras och genomförs.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
I planeringen upprättar eleven en avancerad ekonomisk kalkyl. I planeringen upprättar eleven en ekonomisk kalkyl. I planeringen upprättar eleven en enkel ekonomisk kalkyl.
Eleven redogör i kalkylen utförligt och nyanserat för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Eleven redogör i kalkylen utförligt för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet. Eleven redogör i kalkylen översiktligt för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet.
- I arbetet vårdar och behandlar eleven efter samråd med handledare djur. I arbetet vårdar och behandlar eleven i samråd med handledare djur.
- - Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med lantbruksdjur, teknisk utrustning och stall.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer