Kunskapskrav

Start Sök Om

Lager och terminal

Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet bygger på förutsättningarna för en modern och rationell lager- och terminalhantering. I ämnet behandlas också de specifika krav och det regelverk som är kopplat till yrkesmässig lager- och terminalhantering.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om logistik och tekniska lösningar för en effektiv och rationell godshantering. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera de maskiner och den utrustning som krävs för en effektiv lagerhantering. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att optimera lager- och terminalytor samt kunskaper om alternativa lagersystem för gods- och varuflöden och lageradministration.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om dokumentationskrav för export och import av varor, de rutiner och frakthandlingar som följer nationella och internationella transporter samt kunskaper inom informationsteknik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika logistiklösningar påverkar samhälle, ekonomi och miljö samt om samband som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den enskildes delaktighet och ansvar för säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om transportbranschen samt om olika transportslag och logistiklösningar.
 2. Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.
 3. Förmåga att hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler.
 4. Förmåga att använda it-stöd och dator för processer inom order och lagerhantering samt tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
 5. Förmåga att utföra paketering och emballering samt vikt- och volymberäkning av gods och varor.
 6. Förmåga att disponera lager- och terminalytor för ett optimalt varuflöde.
 7. Förmåga att motivera sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

 1. Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng.
 2. Lagerprocesser, 200 poäng.
 3. Plocklagerhantering, 100 poäng, som bygger på kursen lageradministration och terminallogistik eller kursen lagerprocesser eller kursen logistik 2.

Plocklagerhantering

Kursen plocklagerhantering omfattar punkterna 2–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av plocklager, till exempel automatiserade plocklager.
 • Hantering av de maskiner och den utrustning som krävs för varuhantering i plocklager.
 • Plocklagers struktur och styrning.
 • Reservdelslagers betydelse för eftermarknad och kundservice.
 • Alternativa försörjningsupplägg för reservdelshantering.
 • Lagerdesign och distributionsupplägg.
 • Lagrets roll i materialflödet.
 • Artiklar som styrs via lager.
 • Lagrets funktion i kedjan från producent till kund.
 • Materialflödens påverkan av antal lager.
 • Leverantörsstyrda lager.
 • Olika lagerstyrningssystem.
 • Styrning av centrallager och lokala lager.
 • Prognostisering för lagerstyrning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden. Eleven beskriver utförligt olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden. Eleven beskriver översiktligt olika lagers struktur och funktion samt ger exempel på materialflöden.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat plocklagers struktur, styrning och betydelse. Eleven beskriver också utförligt plocklagers struktur, styrning och betydelse. Eleven beskriver också översiktligt plocklagers struktur, styrning och betydelse.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat lagrets roll i kedjan från producent till kund. Dessutom beskriver eleven utförligt lagrets roll i kedjan från producent till kund. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagrets roll i kedjan från producent till kund.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare och i bekanta situationer plockning, packning, lastning och lastsäkring av varor i olika typer av plocklager.
I arbetet använder eleven med säkerhet rutiner för materialstyrning. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet rutiner för materialstyrning.
Eleven emballerar och använder med säkerhet förpackningar enligt praxis. - Eleven emballerar och använder med viss säkerhet förpackningar enligt praxis.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde. Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkla prognoser och dimensioneringar av olika lagerytor för ett optimalt varuflöde.
- - Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer