Kunskapskrav

Start Sök Om

Lager och terminal

Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet bygger på förutsättningarna för en modern och rationell lager- och terminalhantering. I ämnet behandlas också de specifika krav och det regelverk som är kopplat till yrkesmässig lager- och terminalhantering.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om logistik och tekniska lösningar för en effektiv och rationell godshantering. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera de maskiner och den utrustning som krävs för en effektiv lagerhantering. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att optimera lager- och terminalytor samt kunskaper om alternativa lagersystem för gods- och varuflöden och lageradministration.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om dokumentationskrav för export och import av varor, de rutiner och frakthandlingar som följer nationella och internationella transporter samt kunskaper inom informationsteknik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika logistiklösningar påverkar samhälle, ekonomi och miljö samt om samband som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den enskildes delaktighet och ansvar för säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lager och terminal ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om transportbranschen samt om olika transportslag och logistiklösningar.
 2. Kunskaper om olika lagermiljöer och lagerstrukturer.
 3. Förmåga att hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler.
 4. Förmåga att använda it-stöd och dator för processer inom order och lagerhantering samt tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
 5. Förmåga att utföra paketering och emballering samt vikt- och volymberäkning av gods och varor.
 6. Förmåga att disponera lager- och terminalytor för ett optimalt varuflöde.
 7. Förmåga att motivera sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Kurser i ämnet

 1. Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng.
 2. Lagerprocesser, 200 poäng.
 3. Plocklagerhantering, 100 poäng, som bygger på kursen lageradministration och terminallogistik eller kursen lagerprocesser eller kursen logistik 2.

Lageradministration och terminallogistik

Kursen lageradministration och terminallogistik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Organisation och arbetsrutiner inom lager och terminalhantering.
 • Logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
 • De fyra transportslagen utifrån godsslag, mängder och varuflöden.
 • Olika modeller för distributions- och transportsystem där kraven på terminallogistik utgör en central del av flödet.
 • Funktions- och hanteringsprinciper för transaktioner i lager, lagerrutiner och inventering.
 • Funktioner för alternativa logistiklösningar, till exempel tredjepartslösningar, cross-docking och specifik terminalhantering.
 • Hantering av gods i lager och terminal med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
 • Planering och dimensionering av lager. Planering av olika logistiklösningar. Planering av hantering av gods på terminal.
 • It-stöd kopplat till hantering i lager- och terminalsystem.
 • Hantering och metoder för användning av datorstödd logistik.
 • Kostnadsberäkningar.
 • Lagerhanteringens betydelse för logistikkostnader och leveransservice.
 • Olika transportslags fördelar och nackdelar utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig. Eleven beskriver utförligt transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig. Eleven beskriver översiktligt transportbranschens struktur och förutsättningar, logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering. Eleven beskriver också utförligt processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering. Eleven beskriver också översiktligt processer för transaktioner och flöden i lager samt villkor och förutsättningar för lager och terminalhantering.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice. Dessutom beskriver eleven utförligt rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice. Dessutom beskriver eleven översiktligt rutiner för inventeringar samt lagerhanteringens betydelse för kostnader och leveransservice.
Eleven hanterar med säkerhet gods i lager och terminal. - Eleven hanterar med viss säkerhet gods i lager och terminal.
I arbetet använder eleven avancerade strategier för att planera lagren och terminalytorna. I arbetet använder eleven strategier för att planera lagren och terminalytorna. I arbetet använder eleven enkla strategier för att planera lagren och terminalytorna.
- - Eleven använder it-stöd och dator för lagerhantering och dimensionering av lager.
Dessutom använder eleven i bekanta och nya situationer avancerade tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering. Dessutom använder eleven i bekanta och delvis nya situationer tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering. Dessutom använder eleven i bekanta situationer enkla tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade vikt- och volymberäkningar för olika godsslag. Eleven utför efter samråd med handledare vikt- och volymberäkningar för olika godsslag. Eleven utför i samråd med handledare enkla vikt- och volymberäkningar för olika godsslag.
I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver utförligt och nyanserat hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor. I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver utförligt hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor. I arbetet ger eleven exempel på hur organisation, rutiner och lagerhantering påverkar effektivisering av varuflöden i lager samt beskriver översiktligt hur godsflöden kan styras för en optimal disponering av ytor.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer. Dessutom motiverar eleven utförligt sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer. Dessutom motiverar eleven översiktligt sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer.
- - Eleven arbetar ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer