Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Produktionsflöden

Kursen produktionsflöden omfattar punkterna 1–3 och 5–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verkstadens layout, utrustning, belysning och ventilation i syfte att optimera produktionsflödet.
 • Garantiåtagande i samband med reparationsarbeten.
 • Produkter och metoder länkade samman till ett tidsbesparande produktionsflöde med rätt kvalitet.
 • Appliceringsmetoder ställda mot produktionskrav.
 • Kulörval och nyansering. Blandning och justering av färg till rätt kulör och i rätt mängd med hjälp av mixsystem, färgprovsamlingar och färgkoder.
 • Efterarbeten och färdigställande av fordon för leverans. Rengöringsmetod och material kopplat till rekonditionering i samband med färdigställande av fordon.
 • Kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad på utfört arbete.
 • Miljöarbete, skyddsutrustning samt yttre och inre miljöarbete.
 • Kundbemötande.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten. Eleven beskriver utförligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten. Eleven beskriver översiktligt den samverkan mellan olika parter inom och utanför verkstaden som krävs för att optimera produktionsflödet samt de garantiåtaganden som gäller för olika arbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp. Dessutom beskriver eleven utförligt stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp. Dessutom beskriver eleven översiktligt stegen i aktuell produktion, tidsbesparande åtgärder och kvalitetsbegrepp.
- Eleven planerar sitt arbete, utför efter samråd med handledare lackering med en- och flerskikts uppbyggda kulörer samt följer tillverkarens anvisning för applicering. Eleven planerar sitt arbete, utför i samråd med handledare lackering med en- och flerskikts uppbyggda kulörer samt följer tillverkarens anvisning för applicering.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, diagnos av skadade detaljer som underlag för att välja reparationsmetoder och göra kostnadsberäkning.
Eleven gör i bekanta och nya situationer välgrundade och nyanserade bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning. Eleven gör i bekanta och delvis nya situationer välgrundade bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning. Eleven gör i bekanta situationer enkla bedömningar av kvaliteten på sitt eget arbete samt utför nödvändiga efterarbeten, leveranskontroll och prissättning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt. Dessutom beskriver eleven utförligt kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt. Dessutom beskriver eleven översiktligt kulörer för medarbetare och kunder på ett för yrket korrekt sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
- Eleven arbetar systematiskt för att optimera produktionsflödet. Eleven arbetar till viss del systematiskt för att optimera produktionsflödet.
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det kostnader för olika reparationsmetoder och olika material.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt tar i sitt arbete hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt tar i sitt arbete viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp och anpassar sig till situationen och mottagaren. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp och anpassar sig till situationen och mottagaren.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer