Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Lackeringssystem

Kursen lackeringssystem omfattar punkterna 2–4, 6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Modeller för att beskriva processer och skeenden.
 • Produkters egenskaper och användningsområden sammansatta till produktionssystem med hänsyn tagen till underlagets betydelse för det färdiga resultatet.
 • Applicering och slipteknik. Optimering av utrustning, produkter och utförande för levererbart resultat.
 • Ytdefekter och åtgärder för dessa kopplat till kostnad.
 • Utvändig och invändig rekonditionering av personbilar.
 • Fastställande av kulör.
 • Principer för luftföring och ventilation i lokaler som är anpassade för arbeten med lösningsmedel.
 • Arbetsteknik och skyddsutrustning anpassat till produktionslackering. Ergonomi i syfte att förhindra förslitningsskador.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen. Eleven beskriver utförligt olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen. Eleven beskriver översiktligt olika produkter och moment som bygger lackeringssystemen.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande. Eleven beskriver också utförligt verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande. Eleven beskriver också översiktligt verkstadens layout, skötsel av utrustning, användning av konventionell och tryckmatad sprututrustning samt övriga maskiner som krävs för arbetets utförande.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har. Dessutom beskriver eleven utförligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har. Dessutom beskriver eleven översiktligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerad lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver. Eleven utför efter samråd med handledare lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver. Eleven utför i samråd med handledare enkel lackering med olika appliceringstekniker och med de produkter och den utrustning som arbetet kräver.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta och nya situationer lämpliga åtgärder. Eleven gör välgrundade bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta och delvis nya situationer lämpliga åtgärder. Eleven gör enkla bedömningar av ytdefekter samt föreslår i bekanta situationer lämpliga åtgärder.
- - I arbetet följer eleven en given kravspecifikation.
Dessutom väljer och använder eleven i bekanta och nya situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor. Dessutom väljer och använder eleven i bekanta och delvis nya situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor. Dessutom väljer och använder eleven i bekanta situationer polermedel och polerutrustning för vård av lackerade ytor.
Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta och nya situationer alternativ variant för reparationslackering. Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta och delvis nya situationer alternativ variant för reparationslackering. Eleven fastställer kulör och föreslår i bekanta situationer alternativ variant för reparationslackering.
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver. - Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- - Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
- Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer