Kunskapskrav

Start Sök Om

Lackeringsteknik

Lackeringsteknik ingår som en del i ytbehandling och avser våtmålning. Ämnet lackeringsteknik behandlar lackering av fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om lackering av olika underlag och fordonstyper. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning för lackeringsarbeten. Därutöver ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika materials egenskaper och funktion samt färdigheter i att hantera de olika momenten i uppbyggandet av lackskiktet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika lackeringssystems uppbyggnad samt om de faktorer som bryter ner lackeringsskiktet och hur de kan motverkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivets villkor där kvalitet, kvalitetssäkring och kostnad är styrande faktorer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån olika informationssystem skaffa information inför problemlösning för att sedan på ett yrkesmässigt sätt lösa uppgiften. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medarbetare och beställare.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet lackeringsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om lackeraryrkets förutsättningar.
 2. Kunskaper om lackeringssystemens uppbyggnad, om färg- och materiallära samt om verkstadens ventilation och luftföring.
 3. Förmåga att utföra lackeringsarbeten med olika appliceringstekniker samt att med färg och form skapa dekoration och text på fordon.
 4. Förmåga att demontera och montera samt att vårda lackerade ytor.
 5. Förmåga att utföra diagnostik och beräkningar.
 6. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 7. Förmåga att optimera produktionsflödet.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder.

Kurser i ämnet

 1. Lackeringsteknik – introduktion, 200 poäng, som bygger på kursen fordonsteknik – introduktion och kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 2. Baskurs i lackering, 300 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.
 3. Färg och dekorationslackering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 4. Industriell lackering, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 5. Lackeringsteknik – applicering, 100 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering eller kursen måleri 4.
 6. Lackeringsteknik för tunga fordon, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 7. Lackeringssystem, 200 poäng, som bygger på kursen baskurs i lackering.
 8. Produktionsflöden, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringssystem
 9. Småreparationer – lackering, 100 poäng, som bygger på kursen lackeringsteknik – introduktion.

Industriell lackering

Kursen industriell lackering omfattar punkterna 2–3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika branscher och marknader inom industriell lackering samt deras olika processer.
 • Industriell lackering för vald bransch.
 • Materialkännedom.
 • Uppbyggnad av en produktionslina som är anpassad till produktionsvillkoren.
 • Ventilation och luftföring för den aktuella processen.
 • Kemiska produkters miljöpåverkan.
 • Appliceringstekniker anpassade till vald produktion.
 • Utrustning för applicering av färg för den valda processen.
 • Metoder för att söka information som är viktig för arbetet. Tillgänglighet till informationssystem för bedömning av produkter enligt substitutionsregeln.
 • Skyddsutrustning som är anpassad till verkstadens produktion och de produkter som används.
 • Produktion och produktionsflöden för det aktuella arbetet samt värdering av kvalitet och kostnad.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande. Eleven beskriver utförligt de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande. Eleven beskriver översiktligt de olika lackeringssystem, produkter och appliceringstekniker som används för arbetets utförande.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten. Eleven beskriver också utförligt verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten. Eleven beskriver också översiktligt verkstadens layout och ventilation samt behovet av luftföring i lokaler avsedda för målningsarbeten.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har. Dessutom beskriver eleven utförligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har. Dessutom beskriver eleven översiktligt de kemiska produkter som ingår i produktionen och den miljöpåverkan de har.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade underarbeten och avancerad lackering av nya och tidigare lackerade ytor. Eleven utför efter samråd med handledare underarbeten och lackering av nya och tidigare lackerade ytor. Eleven utför i samråd med handledare enkla underarbeten och enkel lackering av nya och tidigare lackerade ytor.
I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta och nya situationer utrustning för den valda produktionen. I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta och delvis nya situationer utrustning för den valda produktionen. I arbetet använder eleven olika tekniker för applicering av färg samt föreslår i bekanta situationer utrustning för den valda produktionen.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen. Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar av tids- och materialåtgång för den aktuella produktionen.
I arbetet använder eleven med säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet verktyg och utrustning enligt praxis.
Eleven hittar och använder med säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver. - Eleven hittar och använder med viss säkerhet det informationsmaterial som arbetet kräver.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- - Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt använder skyddsutrustning enligt praxis och underhåller sin personliga skyddsutrustning.
- Dessutom tar eleven hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Dessutom tar eleven viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer