Kunskapskrav

Start Sök Om

Kyl- och värmepumpsteknik

Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar systemförståelse av och processkännedom om kyl- och värmepumpar. Det är till sin karaktär delvis naturvetenskapligt eftersom mekanik och värmelära ingår.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet kyl- och värmepumpsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att utföra installation, drift, underhåll och service på kyl- och värmepumpsanläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla systemförståelse och processkännedom. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta på ett säkert och miljömedvetet sätt i enlighet med lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om hantering av alternativa köldmedier i kyl- och värmepumpssystem.

Genom laborationer och experiment med laborationsutrustning och genom experiment på egenbyggda kylanläggningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla systemförståelse samt förmåga till problemlösning vid installation och service av kyl- och värmepumpssystem. Undervisningen ska genomföras så att de praktiska och teoretiska kunskaperna kopplas samman.

Undervisningen i ämnet kyl- och värmepumpsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kyl- och värmepumpstekniska systems uppbyggnad och funktion samt om miljökrav som gäller för dessa.
 2. Kunskaper om produkter, material, montagedetaljer och upphängningsanordningar, deras egenskaper och funktion.
 3. Kunskaper om kylprocessen och om olika köldbärare och köldmedier och deras miljöpåverkan.
 4. Färdigheter i att planera, utföra och bedöma installationsarbeten utifrån estetiska och hantverksmässiga krav.
 5. Förmåga att utföra drift- och säkerhetskontroller och att arbeta på ett skydds- och miljömedvetet sätt.
 6. Förmåga att läsa ritningar, manualer och handlingar för att lösa förekommande arbetsuppgifter.
 7. Förmåga att dokumentera och utvärdera utfört arbete samt att använda fackspråk.
 8. Färdigheter i att samarbeta och kommunicera.

Kurser i ämnet

 1. Kyl- och värmepumpsteknik – grund, 100 poäng.
 2. Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering, 100 poäng, som bygger på kursen kyl- och värmepumpsteknik – grund.
 3. Kyl- och värmepumpsteknik – installation, 200 poäng, som bygger på kursen kyl- och värmepumpsteknik – grund.
 4. Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet, 100 poäng, som bygger på kursen kyl- och värmepumpsteknik – grund.
 5. Kyl- och värmepumpsteknik – service, 200 poäng, som bygger på kursen kyl- och värmepumpsteknik – grund.

Kyl- och värmepumpsteknik – service

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – service omfattar punkterna 1–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Äldre och nyare typer av kyl- och värmepumpanläggningar med olika typer av köld- och värmebärare samt hantering av dessa i enlighet med miljö- och säkerhetskrav.
 • Kylsystemets komponenters uppgifter och funktioner.
 • Planering av servicearbete utifrån ritningar och manualer.
 • Driftskontroll och läcksökning samt systemens energieffektivitet.
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för sig själv som för andra. Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
 • Metoder för utvärdering och dokumentation av utfört arbete.
 • Kundkommunikation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde. Eleven beskriver utförligt olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde. Eleven beskriver översiktligt olika typer av kyl- och värmepumpanläggningars tekniska konstruktion samt komponenternas och materialens egenskaper, funktion och användningsområde.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för de miljökrav som gäller verksamheten. Eleven redogör även utförligt för de miljökrav som gäller verksamheten. Eleven redogör även översiktligt för de miljökrav som gäller verksamheten.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar och lagar och andra bestämmelser. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare servicearbete på kyl- och värmepumpssystem utifrån arbetsbeskrivningar, ritningar samt lagar och andra bestämmelser.
Inför arbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en välgrundad riskbedömning och anpassar sin planering vid behov. Inför arbetet gör eleven en välgrundad bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en riskbedömning och anpassar sin planering vid behov. Inför arbetet gör eleven en enkel bedömning av kyl- och värmesystemets tekniska konstruktion samt en enkel riskbedömning och anpassar sin planering vid behov.
Vidare tolkar och använder eleven med säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med säkerhet lämplig utrustning och metod. - Vidare tolkar och använder eleven med viss säkerhet ritningar, underhållsscheman, manualer och innehållsdeklarationer samt väljer med viss säkerhet lämplig utrustning och metod.
- Eleven utför arbetsuppgiften efter samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven utför arbetsuppgiften i samråd med handledare och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
- Efter utförd service genomför eleven efter samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar driftdata. Efter utförd service genomför eleven i samråd med handledare provdrift samt mäter och dokumenterar driftdata.
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt följer lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.
Eleven samarbetar med andra och använder nyanserat fackspråk. Eleven samarbetar med andra och använder fackspråk. Eleven samarbetar med andra och använder enkelt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer