Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstruktion

Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik.

Undervisningen ska förbereda eleverna för att delta i framtida teknisk utveckling och bidra till att de förstår betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling inom konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett tekniskt språk och förmåga att använda begrepp med anknytning till konstruktionsprocessen. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om svenska och internationella standarder som reglerar konstruktionsområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med konstruktionsuppgifter i projektform. I undervisningen ska cad (computer aided design) vara ett verktyg i konstruktionsarbetet. Matematiska och teknikvetenskapliga teorier, observationer, modeller och beräkningar ska användas i undervisningen och eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att använda teknisk programvara. Denna förmåga samt problemlösningsförmåga ska tränas i konkreta konstruktionsuppgifter.

Undervisningen i ämnet konstruktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om befintlig teknik och teknisk utveckling samt om konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet samt om sambanden mellan dessa faktorer i konstruktionsprocessen.
 3. Förmåga att välja och använda metoder, material, verktyg och komponenter samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
 4. Förmåga att utföra mätningar, simuleringar och test.
 5. Förmåga att lösa problem och konstruktionsuppgifter samt utföra beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
 6. Kunskaper om standarder och normer inom konstruktionsområdet.
 7. Förmåga att dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera konstruktionsarbete.
 8. Förmåga att använda tekniska begrepp och modeller.

Kurser i ämnet

 1. Konstruktion 1, 100 poäng.
 2. Konstruktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktion 1.
 3. Konstruktion 3, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktion 2.

Konstruktion 1

Kursen konstruktion 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Introduktion i produktionstekniska förutsättningar, kvalitet och lönsamhet enligt modern produktionsfilosofi.
 • Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation.
 • Teoretiska modeller, observationer och konstruktionsprojekt inom det teknikområde som används i kursen.
 • Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning.
 • Beräkningar, provningar, mätningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar inom något eller några teknikområden med hänsyn tagen till matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
 • Datorkunskap och användning av relevanta datorprogram, till exempel kalkylprogram eller projektstyrningsprogram, inom valt teknikområde.
 • Ritteknik med hantering av cad-program eller andra programvaror.
 • Nationella och internationella system för teknisk standardisering med grundläggande standarder och normer inom valt teknikområde.
 • Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.
 • Dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbete och resultat.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling. Eleven redogör utförligt för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling. Eleven redogör översiktligt för sambanden mellan befintlig teknik och teknisk utveckling samt för konstruktionsprocessen med hänsyn tagen till hållbar utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet. Dessutom redogör eleven utförligt för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för sambanden mellan produktionsteknik, kvalitet och lönsamhet.
- Eleven planerar efter samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod. Eleven planerar i samråd med handledare konstruktion utifrån idé och skiss samt väljer relevant produktionsmetod.
Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt och nyanserat sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar. Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar utförligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar. Dessutom väljer eleven i samråd med handledare lämpliga material, verktyg och komponenter för konstruktionen samt motiverar översiktligt sina val utifrån deras egenskaper och begränsningar.
I arbetet använder eleven med säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller utför mätningar, simuleringar och test med gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer. I arbetet använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer. I arbetet använder eleven med viss säkerhet enkla tekniska begrepp, verktyg och modeller samt utför mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven löser också med gott resultat komplexa problem och konstruktionsuppgifter samt utför avancerade beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. Eleven löser också med tillfredsställande resultat problem och konstruktionsuppgifter samt utför beräkningar genom att använda matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. Eleven löser också med tillfredsställande resultat enkla problem och konstruktionsuppgifter samt utför enkla beräkningar genom att använda grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller.
- - Dessutom tar eleven hänsyn till standarder och normer.
Eleven resonerar även utförligt om alternativa sätt att lösa problem och konstruktionsuppgifter. - -
Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med avancerade tekniska begrepp. Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med tekniska begrepp. Eleven dokumenterar, redovisar och presenterar med viss säkerhet sitt eller projektgruppens konstruktionsarbete med enkla tekniska begrepp.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
I sin värdering gör eleven även välgrundade och nyanserade reflektioner om sitt arbete och resultat ur ett hållbarhetsperspektiv. I sin värdering gör eleven även välgrundade reflektioner om sitt arbete och resultat ur ett hållbarhetsperspektiv. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer