Kunskapskrav

Start Sök Om

Konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar. Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i idéhistoria och konstarternas utveckling samt om dagens kulturyttringar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka elevernas beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och främmande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett reflekterande och kritiskt tänkande kring konstarterna och konstens roll i samhället. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och intresse för eget skapande.

Att analysera, tolka och uppleva olika slags kulturella uttrycksformer, även via olika medier, ska utgöra en väsentlig del av undervisningen. Undervisningen ska varva teori och praktiska inslag med betoning på både reflektion och upplevelse. Den ska också stimulera eleverna att pröva olika uttryck och presentationsformer med hjälp av olika medier. Undervisningen ska vidare ge utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
 2. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
 3. Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
 4. Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
 5. Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
 6. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-kunskap, 100 poäng.
 2. Konstarterna och samhället, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
 3. Kultur- och idéhistoria, 100 poäng.
 4. Samtida kulturuttryck, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället.

Samtida kulturuttryck

Kursen samtida kulturuttryck omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
 • Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
 • Samband mellan olika former av samtida kulturuttryck och den tekniska och samhälleliga utvecklingen.
 • Framväxten av ungdomskulturer som ett sätt att markera individualitet och identitet.
 • Olika kulturuttrycks roll och villkor i dagens samhälle samt villkoren för nutida konstnärligt skapande. Vilken roll genus och annan grupptillhörighet spelar liksom kulturpolitik, marknad och publiksammansättning.
 • Föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer samt staden som kulturmiljö, sett i både ett lokalt och ett internationellt perspektiv.
 • Etiska diskussioner kring konstnärens roll och ansvar i samhället, till exempel när det gäller yttrandefrihet, demokratisk anpassning och konstens eventuella rätt att provocera.
 • Samtal om samt analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser i olika typer av presentationsformer, till exempel via modern teknik. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika former av samtida kulturuttryck och för flera beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör utförligt för olika former av samtida kulturuttryck och för några beröringspunkter mellan dem. Eleven redogör översiktligt för olika former av samtida kulturuttryck och för någon beröringspunkt mellan dem.
Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Eleven för också välgrundade resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Eleven för också enkla resonemang kring hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur. Dessutom redogör eleven utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika sätt att använda använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling.
Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren. Eleven diskuterar också översiktligt och med enkla argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö. Dessutom för eleven välgrundade resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö. Dessutom för eleven enkla resonemang kring konstnärens roll och ansvar i samhället, kring olika föreställningar om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av några presentationsformer och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika samtida kulturuttryck med hjälp av någon presentationsform och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. - I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och teorier.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer