Kunskapskrav

Start Sök Om

Konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar. Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i idéhistoria och konstarternas utveckling samt om dagens kulturyttringar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka elevernas beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och främmande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett reflekterande och kritiskt tänkande kring konstarterna och konstens roll i samhället. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och intresse för eget skapande.

Att analysera, tolka och uppleva olika slags kulturella uttrycksformer, även via olika medier, ska utgöra en väsentlig del av undervisningen. Undervisningen ska varva teori och praktiska inslag med betoning på både reflektion och upplevelse. Den ska också stimulera eleverna att pröva olika uttryck och presentationsformer med hjälp av olika medier. Undervisningen ska vidare ge utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
 2. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
 3. Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
 4. Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
 5. Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
 6. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-kunskap, 100 poäng.
 2. Konstarterna och samhället, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
 3. Kultur- och idéhistoria, 100 poäng.
 4. Samtida kulturuttryck, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället.

Kultur- och idéhistoria

Kursen kultur- och idéhistoria omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.
 • Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.
 • Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
 • Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar.
 • Väsentliga aspekter på det estetiska tänkandets historia och olika avgränsningar av begreppet kultur liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.
 • Teknikutvecklingens påverkan på konstnärliga uttrycksmedel.
 • Villkoren för konstnärlig verksamhet, hur de skiftat över tid och i olika miljöer samt vilken roll genus och annan grupptillhörighet har spelat i sammanhanget.
 • Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.
 • Samtal om, samt analys och tolkning av, konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp, metoder och teorier.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. - I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.
Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för några olika teorier om det samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör utförligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för välgrundade resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Eleven redogör översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för enkla resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Eleven redogör också utförligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat. Eleven redogör också översiktligt för hur villkoren för konstnärligt skapande har förändrats över tid samt vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelat.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstens förhållande till makt och överhet. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om och diskuterar utförligt och med välgrundade argument konstens förhållande till makt och överhet. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om och diskuterar översiktligt och med enkla argument konstens förhållande till makt och överhet.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av konstnärliga och andra kulturuttryck från antiken till i dag, i olika presentationsformer, och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och några relevanta metoder eller teorier. I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod eller teori.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer