Kunskapskrav

Start Sök Om

Konst och kultur

Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar. Ämnet spänner över såväl nutida som historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i idéhistoria och konstarternas utveckling samt om dagens kulturyttringar. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som kan menas med kultur och vad detta begrepp omfattar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bekanta sig med de konstnärliga uttryckens mångfald och rikedom samt öka elevernas beredskap att ta till sig även sådant som kan te sig nytt och främmande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett reflekterande och kritiskt tänkande kring konstarterna och konstens roll i samhället. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och intresse för eget skapande.

Att analysera, tolka och uppleva olika slags kulturella uttrycksformer, även via olika medier, ska utgöra en väsentlig del av undervisningen. Undervisningen ska varva teori och praktiska inslag med betoning på både reflektion och upplevelse. Den ska också stimulera eleverna att pröva olika uttryck och presentationsformer med hjälp av olika medier. Undervisningen ska vidare ge utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet konst och kultur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
 2. Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
 3. Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
 4. Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
 5. Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
 6. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

Kurser i ämnet

 1. Film- och tv-kunskap, 100 poäng.
 2. Konstarterna och samhället, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck.
 3. Kultur- och idéhistoria, 100 poäng.
 4. Samtida kulturuttryck, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen konstarterna och samhället.

Film- och tv-kunskap

Kursen film- och tv-kunskap omfattar punkterna 1–2 och 4–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Film från olika epoker, genrer och kultursfärer.
 • Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande.
 • Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan.
 • Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud.
 • Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen.
 • Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv-världen.
 • Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser.
 • Filmvetenskapliga begrepp och metoder.
 • Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade och nyanserade kopplingar till nutiden. Eleven redogör utförligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör välgrundade kopplingar till nutiden. Eleven redogör översiktligt för centrala företeelser i film- och tv-historien samt gör enkla kopplingar till nutiden.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i flera film- och tv-genrer. Eleven redogör också utförligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer. Eleven redogör också översiktligt för centrala drag i fiktionsfilm och dokumentärt berättande samt i några film- och tv-genrer.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat filmmediets estetik. Dessutom diskuterar eleven utförligt filmmediets estetik. Dessutom diskuterar eleven översiktligt filmmediets estetik.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv. Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv. Eleven för enkla resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.
Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven välgrundade resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker. Utifrån centrala filmvetenskapliga begrepp och verktyg för eleven enkla resonemang om stil, innehåll och bärande tankar i filmverk och filmskapande från olika tider och epoker.
Eleven gör komplexa tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Eleven gör enkla tolkningar och analyser av olika filmiska uttryckssätt både muntligt och skriftligt och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser.
Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna filmupplevelser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna filmupplevelser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna filmupplevelser.
I sin tolkning och analys använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och metoder. - I sin tolkning och analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer