Kunskapskrav

Start Sök Om

Konstruktionsteknik

Ämnet konstruktionsteknik behandlar konstruktionsprocessen och hur konstruktören använder dess olika delar för att utveckla och förbättra tekniska lösningar. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen för att i sin roll som gymnasieingenjör kunna utföra konstruktionsarbete med hänsyn till produktionstekniska, kvalitetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att fördjupa sin förståelse av tekniska system och utveckla förmåga att i sitt konstruktionsarbete se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system för att kunna utveckla bättre konstruktioner.

Undervisningen ska leda till att eleverna självständigt planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar konstruktionsarbeten i projektform. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att inhämta, sovra och strukturera information, välja och använda konstruktionsmetoder och verktyg samt använda relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digitala konstruktionsmetoder och verktyg. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vanliga komponenter samt om svenska och internationella standarder och normer för att använda i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i materialteknik för att kunna utvärdera och välja material i konstruktioner. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper inom dimensionering och provning av konstruktioner med hjälp av manuella och datorstödda mätningar, simuleringar och tester.

Undervisningen i ämnet konstruktionsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om konstruktionsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den.

2. Förmåga att planera och genomföra konstruktionsarbeten genom att söka, tolka och strukturera relevant information samt genom att välja och använda metoder, modeller, teorier och verktyg. Förmåga att rimlighetsbedöma resultat och att utvärdera konstruktionsarbeten.

3. Förmåga att använda konstruktionsverktyg, komponenter, standarder och normer inom konstruktionsarbetet samt kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.

4. Förmåga att utvärdera och välja material.

5. Förmåga att tolka och skapa berednings- och tillverkningsunderlag samt tekniska instruktioner.

6. Kunskaper om hur produktionsteknik, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling samspelar med konstruktionsarbete samt förmåga att optimera konstruktioner mot dessa parametrar.

7. Kunskaper om tekniska system samt förmåga att se samspelet mellan komponenter, delsystem och hela system, och i sitt konstruktionsarbete använda detta till att skapa fungerande konstruktioner.

8. Kunskaper om provning och förmåga att utföra provning via mätningar, simuleringar och test.

9. Förmåga att dokumentera och redovisa konstruktionsarbeten med relevanta hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 • Konstruktionsteknik, 100 poäng.
 • Mekanik och hållfasthetslära, 100 poäng.
 • Materialteknik, 100 poäng.
 • Tillämpad konstruktionsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen konstruktionsteknik.

Konstruktionsteknik

Kursen konstruktionsteknik omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstruktionsprocessen och dess delar, samt sambanden mellan dem.
 • Praktiskt konstruktionsarbete.
 • Relevanta matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller för valt teknikområde samt manuell och datorstödd tillämpning av dessa i konstruktionsarbete.
 • Prototyptillverkning, om det förkommer inom valt teknikområde.
 • Användning av konstruktionsverktyg för bland annat visualisering, dimensionering och dokumentation samt fördjupning av deras egenskaper och begränsningar.
 • System för hantering av produktdata.
 • Introduktion till konstruktionskomponenter, till exempel maskinelement, och hur de kan användas i konstruktionsarbete.
 • Svenska och internationella standarder och normer vid konstruktionsarbete för till exempel komponenter, material, provning och tillverkningsunderlag.
 • Vanliga konstruktionsmaterial och deras användningsområden, samt samband mellan materialval och konstruktionsfunktion.
 • Skapande av berednings- och tillverkningsunderlag.
 • Samspel mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling.
 • Manuell och datorstödd dimensionering och provning av konstruktionsfunktion i form av mätningar, simuleringar och test.
 • Dokumentation och redovisning av konstruktionsarbete och resultat med relevanta hjälpmedel.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem. Eleven redogör utförligt för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem. Eleven redogör övergripande för konstruktionsprocessen och dess delar samt för sambanden mellan dem.
Dessutom för eleven specialiserade resonemang kring några av processens delar. Dessutom för eleven specialiserade resonemang kring någon av processens delar. -
Eleven planerar med mycket god säkerhet konstruktionsarbete samt löser sammansatta problem och konstruktionsuppgifter med mycket gott resultat. Eleven planerar med god säkerhet konstruktionsarbete samt löser konstruktionsuppgifter med gott resultat. Eleven planerar med säkerhet konstruktionsarbete samt löser sammansatta problem och konstruktionsuppgifter med tillfredställande resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade och nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven arbetet med välgrundade omdömen.
Eleven använder med mycket gott resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete. Eleven använder med gott resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete. Eleven använder med tillfredsställande resultat, matematiska och teknikvetenskapliga teorier och modeller som stöd i sitt konstruktionsarbete.
- - Arbetet kan utföras både med och utan datorstödda verktyg.
Eleven använder med mycket god säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar specialiserade kunskaper om dess egenskaper och begränsningar. Eleven använder med god säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar specialiserade kunskaper om dess egenskaper och begränsningar. Eleven använder med säkerhet konstruktionsverktyg för visualisering, dimensionering och dokumentation i sitt konstruktionsarbete samt visar övergripande kunskaper om deras egenskaper och begränsningar.
- - Dessutom tar eleven i sitt arbete hänsyn till standarder och normer.
Eleven redogör övergripande för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, vanliga konstruktionsmaterial och dess användningsområden. Eleven redogör övergripande för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, vanliga konstruktionsmaterial och dess användningsområden. Eleven redogör övergripande för vanliga konstruktionsmaterial och deras användningsområden.
Eleven resonerar också utförligt och nyanserat kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion. Eleven resonerar också utförligt kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion. Eleven resonerar övergripande kring sambandet mellan materialval och konstruktionsfunktion.
Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med mycket gott resultat. Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med gott resultat. Eleven utarbetar berednings- och tillverkningsunderlag med tillfredställande resultat.
Eleven redogör övergripande för, och visar i några fall specialiserade kunskaper om, sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling. Eleven redogör övergripande för, och visar i något fall specialiserade kunskaper om, sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling. Eleven redogör övergripande för sambanden mellan konstruktion och tillverkning, kvalitet, lönsamhet och hållbar utveckling.
Eleven utför med mycket god säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom avancerade mätningar, simuleringar och test med mycket gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven utför med god säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom mätningar, simuleringar och test med gott resultat, både manuellt och med hjälp av datorer. Eleven utför med säkerhet dimensionering och provning av konstruktioner genom mätningar, simuleringar och test med tillfredsställande resultat, både manuellt och med hjälp av datorer.
Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med mycket god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel. Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med god säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel. Eleven dokumenterar och redovisar konstruktionsarbetet och resultatet med säkerhet och med relevanta tekniska hjälpmedel.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer