Kunskapskrav

Start Sök Om

Konferens och evenemang

Ämnet konferens och evenemang behandlar olika mötesformer, från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. Mötesbranschens olika målgrupper har olika förväntningar på såväl lokalers utformning och teknisk utrustning som service, aktiviteter och andra tjänster.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mötesbranschens utveckling, olika anläggningar och miljöer samt om den potential dessa har för att anpassas efter kundens behov. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att planera och genomföra olika typer av möten. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunden och gästen så att mötet blir yrkesmässigt och serviceinriktat. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla mångsidighet och kreativitet, så att aktiviteter och utrustning kan anpassas efter kundens önskemål och ekonomiska förutsättningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera och felsöka teknisk utrustning inom området. Den ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt om arbetsmiljö, säkerhet och hållbar utveckling. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över frågor som rör kundens integritet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom området och utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med kunder och gäster. Via kontakter med olika mötesarrangörer ska eleverna ges möjlighet att dels utveckla kunskaper om variationen av tjänster och serviceutbud inom området, dels utveckla förståelse av olika målgruppers behov och önskemål gällande mötesformer och aktiviteter.

Undervisningen i ämnet konferens och evenemang ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om mötesbranschens utveckling, om olika typer av konferenser och evenemang samt om vilka aktörer som finns och vad de kan erbjuda. Kunskaper om olika kundtyper och deras önskemål.
 2. Förmåga att boka, planera, administrera och organisera olika arrangemang utifrån kundbehov och ur ekonomiska aspekter.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 4. Förmåga att hantera modern teknisk utrustning.
 5. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.
 6. Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att anpassa sitt språk efter situationen.
 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Konferens och evenemang, 100 poäng.
 2. Konferens 1, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang.
 3. Konferens 2, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 1.
 4. Konferens 3, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2.
 5. Evenemang, 100 poäng, som bygger på kursen konferens och evenemang eller kursen utställningsdesign 2.
 6. Rums- och konferensbokning, 100 poäng, som bygger på kursen konferens 2 eller kursen reception 2.

Konferens 3

Kursen konferens 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 3–7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service.
 • Presentation, visning och marknadsföring av anläggningens utbud samt rekommendation av passande aktiviteter och kringarrangemang.
 • Samarbete med externa företag, till exempel vad gäller teknik, säkerhet, aktiviteter eller övriga kringarrangemang.
 • Planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av olika konferensarrangemang.
 • Kommunikation och samverkan mellan avdelningarna för avstämning och utbyte av information inför och under arrangemang.
 • Bokning av externa tjänster som till exempel tolk, teknik, säkerhet eller underhållning.
 • Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt rekommendation av lämplig möblering.
 • Välkomnande av kursledare, genomgång av säkerhetsrutiner och dagens program samt erbjudande om teknisk support.
 • Hantering av positiva och negativa kundreaktioner.
 • Hantering av teknisk konferensutrustning samt alternativa lösningar för olika ändamål.
 • Offerter, bokningsbekräftelser och faktureringsunderlag samt möjliga avtalsrättsliga konsekvenser.
 • Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete utifrån gällande lagar och andra bestämmelser.
 • Kundens säkerhet och integritet.
 • Handlings- och utrymningsplan vid brand, hot och fara.
 • Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer.
 • Logistik och effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna.
 • Metoder för dokumentation och uppföljning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig. Eleven beskriver utförligt olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig. Eleven beskriver översiktligt olika typer av konferensanläggningar och deras utbud samt, utifrån exempel, hur olika konferensanläggningar marknadsför sig.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud. Dessutom redogör eleven utförligt för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika samarbetspartner att ordna arrangemang med samt deras utbud.
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arrangemang. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arrangemang.
I planeringen föreslår eleven med säkerhet aktiviteter som passar konferensens syfte utifrån konferensens ekonomiska ramar och med hänsyn till miljö och säkerhet. - I planeringen föreslår eleven med viss säkerhet aktiviteter som passar konferensens syfte utifrån konferensens ekonomiska ramar och med hänsyn till miljö och säkerhet.
- Dessutom väljer eleven efter samråd med handledare möblering och teknisk utrustning som passar för arrangemanget. Dessutom väljer eleven i samråd med handledare möblering och teknisk utrustning som passar för arrangemanget.
Eleven iordningställer med säkerhet arrangemang samt genomför med säkerhet praktiska och administrativa uppgifter i samband med arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. - Eleven iordningställer med viss säkerhet arrangemang samt genomför med viss säkerhet praktiska och administrativa uppgifter i samband med arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
- - Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen arrangemangets säkerhet samt ger förslag på hur säkerheten kan förbättras. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen arrangemangets säkerhet. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen arrangemangets säkerhet.
Eleven anpassar med säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt och nyanserat hur anpassningen är gjord. Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt hur anpassningen är gjord. Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar översiktligt hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen. - Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer