Kunskapskrav

Start Sök Om

Karosseriteknik

Ämnet karosseriteknik omfattar området bilskadeteknik och behandlar materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel för reparation av skadade fordon.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet karosseriteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att mäta, diagnostisera och reparera skadade fordon med hjälp av den teknik och utrustning som krävs. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av de olika material som finns i ett modernt fordon. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika chassi- och karosserikonstruktioners uppbyggnad och funktion samt vilka krav på säkerhet och komfort det finns på dem.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hämta den information som behövs för att utföra reparationer enligt tillverkarens krav och att tillägna sig det teknikspråk som krävs för att kommunicera med medarbetare och kunder på ett yrkesmässigt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kvalitetsmedvetande och förståelse av branschens ekonomiska villkor. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkets arbetsuppgifter och villkor, säkerhet och miljö. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla yrkesidentitet och yrkesetik.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet karosseriteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om yrkets förutsättningar och om branschens verksamhetsvillkor.
 2. Kunskaper om chassi- och karosserikonstruktioners uppbyggnad och funktion samt om de olika material som finns i ett fordon.
 3. Förmåga att utföra olika reparationsarbeten, monteringsarbeten och justeringsarbeten.
 4. Förmåga att utföra funktionskontroll, diagnostik och kostnadsberäkningar samt måttriktning på olika chassi- och karosserikomponenter.
 5. Förmåga att utföra chassi- och karosserimätning med olika typer av mätutrustning samt att optimera produktionsflödet.
 6. Förmåga att utföra byte och skarvning av olika chassi- och karosserikomponenter med hjälp av de sammanfognings- och bearbetningsmetoder som används inom karosseriteknik.
 7. Förmåga att använda och underhålla verktyg och utrustning.
 8. Förmåga att använda informationsmaterial, såväl svenska som engelska manualer samt digitala informationssystem.
 9. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och kommunicera med medarbetare och kunder samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Kurser i ämnet

 1. Riktningsteknik – introduktion, 200 poäng.
 2. Karosserikonstruktioner och inredning, 200 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik – introduktion.
 3. Riktbänkssystem, 200 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik – introduktion.
 4. Skadebesiktning och produktionsflöde, 100 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik – introduktion.
 5. Skarvnings- och sammanfogningsteknik, 300 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik – introduktion.
 6. Småreparationer – karosseri, 100 poäng, som bygger på kursen riktningsteknik – introduktion.

Riktbänkssystem

Kursen riktbänkssystem omfattar punkterna 2–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Riktbänkssystems konstruktion och funktion samt olika riktbänkssystem med tillhörande mätsystem.
 • Reparation och byte av olika chassi- och karosserikomponenter med användning av riktbänksutrustningens olika gigg- och mätsystem.
 • Bedömning av skador för val av reparationsmetod utifrån olika typer av chassi- och karosserikonstruktioner.
 • Metoder för måttriktning med hjälp av riktbänksutrustning och lös hydraulik.
 • Riktbänkstillverkarens fordonsdatabas och biltillverkarens anvisningar och krav.
 • Säkerhet på arbetsplatsen, förebyggande av person- och egendomsskador samt regler som gäller för riktbänksarbetet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem. Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem. Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion hos olika riktbänkssystem.
- Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbete med riktbänk. Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbete med riktbänk.
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem. Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem. Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer skadereparationsarbeten med hjälp av riktbänkssystem.
Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer bedömning av skador och väljer reparationsmetod. Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer enkel bedömning av skador och väljer reparationsmetod. Eleven utför också i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel bedömning av skador och väljer reparationsmetod.
Dessutom använder eleven olika metoder för avancerad måttriktning. Dessutom använder eleven olika metoder för måttriktning. Dessutom använder eleven olika metoder för enkel måttriktning.
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper och fordonstillverkarens anvisningar och krav. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper och fordonstillverkarens anvisningar och krav. Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt med hjälp av det olika reparationsmetoder, olika materials funktion och egenskaper samt fordonstillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem. - Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
- - Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
- Eleven utför arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd. Eleven utför arbetet med viss hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp. - I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Resultatet av elevens arbete är gott. - Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer