Kunskapskrav

Start Sök Om

Industritekniska processer

Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer. Det behandlar även hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens påverkan på produktionen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industritekniska processer ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter inom industritekniska processer i enligt med gällande säkerhetsföreskrifter. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur produktionsutrustning kopplas ihop till produktionslinjer.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett helhetsperspektiv på produktionsprocessen där kvalitetskontroll, driftsäkerhet, underhåll av utrustning och förståelse av individens ansvar i arbetssituationen är viktiga delar. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla kunskaper för att lösa problem i den industritekniska processen. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar förståelse av individens betydelse för slutresultatet. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur en idé förädlas till färdig produkt i produktionslinjerna.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta ställning i frågor om hållbar utveckling kopplat till industritekniska processer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om termer och begrepp som används inom ämnesområdet samt förmåga att kommunicera och samarbeta med människor i alla led i den industritekniska processen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera produktionsutrustning i produktionslinjerna, och därför ska praktiska övningar ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet industritekniska processer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att övervaka, styra och reglera utrustning och utföra andra vanliga arbetsuppgifter inom industritekniska processer.
 2. Förmåga att genomföra enklare underhåll på industriteknisk processutrustning.
 3. Förmåga att arbeta enligt säkerhetsföreskrifter.
 4. Förståelse av kvalitet i produktionsprocesser samt kunskaper om provtagningar.
 5. Kunskaper om råvaror eller material samt hur de förädlas till färdiga produkter i den industritekniska processen.
 6. Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.
 7. Förståelse av hur produktionen påverkar miljön och hur miljöregleringen påverkar produktionen.
 8. Förmåga att kommunicera med olika målgrupper, samarbeta med andra och värdera sitt eget arbete.

Kurser i ämnet

 1. Industritekniska processer 1, 100 poäng, som bygger på kursen produktionsutrustning 1.
 2. Industritekniska processer 2, 100 poäng, som bygger på kursen industritekniska processer 1.
 3. Industritekniska processer 3, 100 poäng, som bygger på kursen industritekniska processer 2.
 4. Industritekniska processer 4, 100 poäng, som bygger på kursen industritekniska processer 3.
 5. Laboratorieteknik, 200 poäng, som bygger på kursen industritekniska processer 2.

Industritekniska processer 1

Kursen industritekniska processer 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer samt tolkning av processcheman.
 • Driftsäkerhet samt hur det enklare avhjälpande underhållet inverkar på industritekniska processer.
 • Arbetsmiljöfrågor och säkerhetsföreskrifter.
 • Definition av kvalitet och dess innebörd för industritekniska processer och produktionsresultat.
 • Var i industritekniska processer som provtagningar görs samt tillvägagångssätt vid provtagningar.
 • Råvaror eller materials förädling till färdiga produkter i den industritekniska processen.
 • Uppbyggnad av, egenskaper hos, hantering av och hälsorisker med råvaror och färdiga produkter.
 • Sammankoppling av produktionsutrustning till produktionslinjer, vilka de olika enheterna är och vad som händer i dem.
 • Industritekniska processers påverkan på miljön. Åtgärder för att minimera miljöpåverkan.
 • Kommunikation och samarbete mellan olika roller och funktioner inom den industritekniska processen, till exempel personalgrupper, leverantörer och kunder.
 • Enklare begrepp inom ämnesområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer.
I planeringen tolkar eleven med säkerhet processcheman, kravspecifikationer, instruktioner och säkerhetsföreskrifter. - I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet processcheman, kravspecifikationer, instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. - -
- Vidare väljer eleven efter samråd med handledare metoder, verktyg, utrustningar och material med hänsyn till önskat resultat, hälsoaspekter, miljöhänsyn och säkerhet. Vidare väljer eleven i samråd med handledare metoder, verktyg, utrustningar och material med hänsyn till önskat resultat, hälsoaspekter, miljöhänsyn och säkerhet.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val. -
- Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer i enlighet med processcheman, säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer. Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare övervakning, styrning och reglering av industritekniska processer i enlighet med processcheman, säkerhetsföreskrifter, givna instruktioner och kravspecifikationer.
- Dessutom genomför eleven, vid behov, efter samråd med handledare avhjälpande underhåll. Dessutom genomför eleven, vid behov, i samråd med handledare avhjälpande underhåll.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, processcheman och kravspecifikationer. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, processcheman och kravspecifikationer.
Dessutom genomför eleven med säkerhet provtagningar samt tolkar med säkerhet resultatet. - Dessutom genomför eleven med viss säkerhet provtagningar samt tolkar med viss säkerhet resultatet.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
- - Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra, samt med hänsyn till miljön.
- Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd dokumenterar eleven med säkerhet arbetsprocessen och resultatet enligt givna instruktioner. - När arbetsuppgiften är utförd dokumenterar eleven med viss säkerhet arbetsprocessen och resultatet enligt givna instruktioner.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för komplexa samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer. Eleven redogör utförligt för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer. Eleven redogör översiktligt för hur råvaror eller material förädlas i den industritekniska processen och för teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt för enkla samband mellan produktionsutrustning och produktionslinjer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten. Dessutom redogör eleven utförligt, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten. Dessutom redogör eleven översiktligt, utifrån exempel, för underhållets betydelse för driftsäkerheten.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar effektiviteten i arbetet, arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven redogör även utförligt för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar effektiviteten i arbetet, arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö. Eleven redogör även översiktligt för hur material, teknik, metoder och produktionsutrustning påverkar arbetsprocess, kvalitet, slutresultat och miljö.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen. Eleven redogör översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen.
Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt och nyanserat för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör utförligt för betydelsen av samarbete. Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt redogör översiktligt för betydelsen av samarbete.
Dessutom använder eleven med säkerhet enklare terminologi och fackspråk. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet enklare terminologi och fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer