Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriella produktionsmetoder

Ämnet industriella produktionsmetoder behandlar olika metoder och teknikområden för industriell produktion, från hantverksmässigt industriellt arbete avsett för prototyp- och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder, teknik, material och utrustning som används inom industriell produktion. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om strukturerad produktion samt förmåga att välja rätt produktionsmetod i förhållande till produkt, material och produktionsutrustning. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna får en helhetsbild av industriella produktionsmetoder och möjlighet till fördjupning inom valt område för att därigenom utveckla ingenjörsmässiga förmågor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att diskutera, analysera och reflektera över teknikens möjligheter och därigenom kunna lösa produktionstekniska problem och föreslå förbättringar av produktion. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg och visualiseringstekniker i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om produktionsstyrning med till exempel programmering inom den metod som eleven fördjupar sig inom. Undervisningen ska även bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla en översiktlig förståelse av verktyg och system för processövervakning samt hur kommunikation mellan utrustningar styrs och övervakas inom och mellan olika industriella produktionsenheter.

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning inom industriella produktionsmetoder samt förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom området.

2. Kunskaper om hur material genom olika produktionsmetoder förädlas till en färdig produkt.

3. Förmåga att läsa och tolka produktionsunderlag, planera, bereda och organisera en industriprodukts produktionsmetod och produktionsprocess samt att programmera för datorstyrd produktion.

4. Kunskaper om olika moderna industriella produktionsmetoder samt förmåga att välja rätt metod i förhållande till den produkt som ska tillverkas och den produktionsutrustning som står till förfogande.

5. Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.

6. Kunskaper om säkerhetsrisker i vald produktionsmetod och om hur risker minimeras.

7. Förmåga att mäta, bedöma, dokumentera, värdera och analysera kvaliteten av vald produktionsmetod.

8. Förmåga att på ett strukturerat sätt lösa produktionstekniska problem samt att kunna utföra relevanta kalkyler och beräkningar i samband med förbättringsförslag.

Kurser i ämnet

 • Industriella produktionsmetoder 1, 100 poäng.
 • Industriella produktionsmetoder 2, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 1.
 • Industriella produktionsmetoder 3, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 2.

Industriella produktionsmetoder 3

Kursen industriella produktionsmetoder 3 omfattar punkterna 2–3 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktionsunderlag och komplexa program.
 • Begrepp, metoder och tekniker för produktionsutrustning och kringutrustning samt specialiserad teknisk beskrivning av produktionsutrustning och kringutrustning.
 • Automatiska metoder för optimering med modern mätutrustning.
 • Dimensionering av material samt tekniska och ekonomiska beräkningar.
 • Produktionstekniska åtgärder för förbättrad produktionsekonomi med koppling till val av utrustning, verktyg och teknik.
 • Materialtekniska egenskaper och introduktion till aktuell forskning och utveckling inom material- och produktionsmetodområdet.
 • Laborativa materialförsök, förstörande och icke förstörande provning och eventuella alternativa material i produktionen.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhetsföreskrifter och deras betydelse för organisation och arbetets genomförande.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven använder med mycket god säkerhet produktionsunderlag för att planera, bereda och organisera ett producerande arbete i vald industriell produktionsmetod. Eleven använder med god säkerhet produktionsunderlag för att planera, bereda och organisera ett producerande arbete i vald industriell produktionsmetod. Eleven använder med säkerhet produktionsunderlag för att planera, bereda och organisera ett producerande arbete i vald industriell produktionsmetod.
Dessutom programmerar, simulerar, testar och optimerar eleven med mycket god säkerhet datorstyrd produktionsutrustning. Dessutom programmerar, simulerar, testar och optimerar eleven med god säkerhet datorstyrd produktionsutrustning. Dessutom programmerar, simulerar, testar och optimerar eleven med säkerhet datorstyrd produktionsutrustning.
Eleven använder självständigt sina kunskaper om olika metoder och arbetssätt, löser med mycket god säkerhet produktionstekniska problem och föreslår självständigt förbättringar inom vald produktionsmetod. Eleven använder självständigt efter samråd med handledare sina kunskaper om olika metoder och arbetssätt, löser med god säkerhet produktionstekniska problem och föreslår självständigt efter samråd med handledare förbättringar inom vald produktionsmetod. Eleven använder efter samråd med handledare sina kunskaper om olika metoder och arbetssätt, löser med säkerhet produktionstekniska problem och föreslår efter samråd med handledare förbättringar inom vald produktionsmetod.
- I planering och genomförande använder sig eleven av arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter. I planeringen och genomförandet använder eleven arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter.
Eleven genomför självständigt olika typer av tester och prov för materialval. Eleven genomför självständigt efter samråd med handledare olika typer av tester och prov för materialval. Eleven genomför efter samråd med handledare olika typer av tester och prov för materialval.
Eleven dokumenterar med mycket god säkerhet såväl tester som resultat och ger förslag på förbättringar. Eleven dokumenterar med god säkerhet såväl tester som resultat och ger förslag på förbättringar. Eleven dokumenterar med säkerhet såväl tester som resultat och ger förslag på förbättringar.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer