Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriella produktionsmetoder

Ämnet industriella produktionsmetoder behandlar olika metoder och teknikområden för industriell produktion, från hantverksmässigt industriellt arbete avsett för prototyp- och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder, teknik, material och utrustning som används inom industriell produktion. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om strukturerad produktion samt förmåga att välja rätt produktionsmetod i förhållande till produkt, material och produktionsutrustning. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna får en helhetsbild av industriella produktionsmetoder och möjlighet till fördjupning inom valt område för att därigenom utveckla ingenjörsmässiga förmågor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att diskutera, analysera och reflektera över teknikens möjligheter och därigenom kunna lösa produktionstekniska problem och föreslå förbättringar av produktion. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg och visualiseringstekniker i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om produktionsstyrning med till exempel programmering inom den metod som eleven fördjupar sig inom. Undervisningen ska även bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla en översiktlig förståelse av verktyg och system för processövervakning samt hur kommunikation mellan utrustningar styrs och övervakas inom och mellan olika industriella produktionsenheter.

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning inom industriella produktionsmetoder samt förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom området.

2. Kunskaper om hur material genom olika produktionsmetoder förädlas till en färdig produkt.

3. Förmåga att läsa och tolka produktionsunderlag, planera, bereda och organisera en industriprodukts produktionsmetod och produktionsprocess samt att programmera för datorstyrd produktion.

4. Kunskaper om olika moderna industriella produktionsmetoder samt förmåga att välja rätt metod i förhållande till den produkt som ska tillverkas och den produktionsutrustning som står till förfogande.

5. Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.

6. Kunskaper om säkerhetsrisker i vald produktionsmetod och om hur risker minimeras.

7. Förmåga att mäta, bedöma, dokumentera, värdera och analysera kvaliteten av vald produktionsmetod.

8. Förmåga att på ett strukturerat sätt lösa produktionstekniska problem samt att kunna utföra relevanta kalkyler och beräkningar i samband med förbättringsförslag.

Kurser i ämnet

 • Industriella produktionsmetoder 1, 100 poäng.
 • Industriella produktionsmetoder 2, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 1.
 • Industriella produktionsmetoder 3, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 2.

Industriella produktionsmetoder 2

Kursen industriella produktionsmetoder 2 omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tolkning av mönster- och ritningsunderlag.
 • Relevanta termer och begrepp.
 • Effektivisering och optimering av inställningar på produktionsutrustning, kringutrustning och maskiner.
 • Teknisk beskrivning, funktionskontroll och mätning av produktionsutrustning och kringutrustning.
 • Beräkningar och modeller för planering och optimering av produktionsprocessen för minimering av förluster.
 • Planering och beredning för produktion av produkter som kräver mer än en produktionsmetod.
 • Programmering, produktionsförberedelse och justeringar. Justeringar i program och maskininställningar samt produktionsarbete i datorstyrd utrustning enligt angivna kvalitetskrav.
 • Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.
 • Mätningar, bedömningar och dokumentation av kvaliteten på utfört arbete.
 • Metod för att göra riskanalys och tillhörande riskbedömning och betydelsen av dessa för organisation och genomförande av arbetet.
 • Val av utrustning, verktyg och teknik för optimalt produktionsresultat och förbättrad produktionsekonomi.
 • Organisation av arbetsplatser.
 • Dimensionering, tekniska beräkningar och materialberäkningar.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven läser och tolkar med mycket god säkerhet produktionsunderlag och genomför självständigt ett producerande arbete inom vald industriell produktionsmetod. Eleven läser och tolkar med god säkerhet produktionsunderlag och genomför självständigt efter samråd med handledare ett producerande arbete inom vald industriell produktionsmetod. Eleven läser och tolkar med säkerhet produktionsunderlag och genomför efter samråd med handledare ett producerande arbete inom vald industriell produktionsmetod.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för olika moderna produktionsmetoder och deras användningsområden. Eleven resonerar utförligt för olika moderna produktionsmetoder och deras användningsområden. Eleven resonerar övergripande om olika moderna produktionsmetoder och deras användningsområden.
Eleven planerar, bereder och organiserar självständigt en industriell produktionsmetod och redogör utförligt och nyanserat för hur olika metoder kombineras till en produktionslinje för en produkt. Eleven planerar, bereder och organiserar självständigt efter samråd med handledare en industriell produktionsmetod och redogör utförligt för hur olika metoder kombineras till en produktionslinje för en produkt. Eleven planerar, bereder och organiserar efter samråd med handledare en industriell produktionsmetod och redogör övergripande för hur olika metoder kombineras till en produktionslinje för en produkt.
Eleven kan med mycket god säkerhet planera och organisera programmering, simulering, testning och optimering av datorstyrd produktionsutrustning. Eleven kan med god säkerhet planera och organisera programmering, simulering, testning och optimering av datorstyrd produktionsutrustning. Eleven kan med säkerhet planera och organisera programmering, simulering, testning och optimering av datorstyrd produktionsutrustning.
Eleven redogör för gällande arbetsmiljölagar, säkerhetsrisker, hur risker minimeras och kan självständigt göra en riskanalys. Eleven redogör för gällande arbetsmiljölagar, säkerhetsrisker, hur risker minimeras och kan självständigt efter samråd med handledare göra en riskanalys. Eleven redogör för gällande arbetsmiljölagar, säkerhetsrisker, hur risker minimeras och gör efter samråd med handledare en riskanalys.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika metoder och arbetssätt, löser självständigt produktionstekniska problem och föreslår med mycket god säkerhet förbättringar inom vald produktionsmetod. Eleven redogör utförligt för olika metoder och arbetssätt, löser självständigt efter samråd med handledare produktionstekniska problem och föreslår med god säkerhet förbättringar inom vald produktionsmetod. Eleven redogör övergripande för olika metoder och arbetssätt, löser efter samråd med handledare produktionstekniska problem och föreslår med säkerhet förbättringar inom vald produktionsmetod.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer