Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriella produktionsmetoder

Ämnet industriella produktionsmetoder behandlar olika metoder och teknikområden för industriell produktion, från hantverksmässigt industriellt arbete avsett för prototyp- och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder, teknik, material och utrustning som används inom industriell produktion. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om strukturerad produktion samt förmåga att välja rätt produktionsmetod i förhållande till produkt, material och produktionsutrustning. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna får en helhetsbild av industriella produktionsmetoder och möjlighet till fördjupning inom valt område för att därigenom utveckla ingenjörsmässiga förmågor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att diskutera, analysera och reflektera över teknikens möjligheter och därigenom kunna lösa produktionstekniska problem och föreslå förbättringar av produktion. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg och visualiseringstekniker i sitt arbete.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om produktionsstyrning med till exempel programmering inom den metod som eleven fördjupar sig inom. Undervisningen ska även bidra till att eleverna ges möjlighet att utveckla en översiktlig förståelse av verktyg och system för processövervakning samt hur kommunikation mellan utrustningar styrs och övervakas inom och mellan olika industriella produktionsenheter.

Undervisningen i ämnet industriella produktionsmetoder ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om begrepp, metoder, teknik och utrustning inom industriella produktionsmetoder samt förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom området.

2. Kunskaper om hur material genom olika produktionsmetoder förädlas till en färdig produkt.

3. Förmåga att läsa och tolka produktionsunderlag, planera, bereda och organisera en industriprodukts produktionsmetod och produktionsprocess samt att programmera för datorstyrd produktion.

4. Kunskaper om olika moderna industriella produktionsmetoder samt förmåga att välja rätt metod i förhållande till den produkt som ska tillverkas och den produktionsutrustning som står till förfogande.

5. Kunskaper om hur och varför produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer.

6. Kunskaper om säkerhetsrisker i vald produktionsmetod och om hur risker minimeras.

7. Förmåga att mäta, bedöma, dokumentera, värdera och analysera kvaliteten av vald produktionsmetod.

8. Förmåga att på ett strukturerat sätt lösa produktionstekniska problem samt att kunna utföra relevanta kalkyler och beräkningar i samband med förbättringsförslag.

Kurser i ämnet

 • Industriella produktionsmetoder 1, 100 poäng.
 • Industriella produktionsmetoder 2, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 1.
 • Industriella produktionsmetoder 3, 100 poäng. Kursen bygger på industriella produktionsmetoder 2.

Industriella produktionsmetoder 1

Kursen industriella produktionsmetoder 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Termer och begrepp som är relevanta för industriella produktionsmetoder.
 • Metoder för bearbetning, formning, sammanfogning och additiv tillverkning.
 • Mät- och handverktyg.
 • Planerings-, berednings- och tillverkningsunderlag för produktion.
 • Tekniska beräkningar och beräkningar av materialåtgång.
 • Olika metoders användningsområden, produktionsutrustningar och utvecklingspotential.
 • Olika materials förändrade egenskaper vid olika produktionsmetoder och olika materials påverkan på produktionsutrustningen.
 • Tolkning av produktionsutrustningars tekniska beskrivning.
 • Val av utrustning, verktyg och metoder för att uppnå rätt kvalitet på tillverkade produkter.
 • Påverkan på produktionsekonomi med koppling till val av industriell produktionsmetod.
 • Översiktsplanering av industriprodukters produktionsprocess mellan produktionsmetoder och produktionsenheter.
 • Regler för arbetsmiljö och säkerhet samt exempel på förbättrad säkerhet.
 • Kommunikation kring planering och metodval.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för olika produktionsmetoder och använder sig av begrepp som är vanliga inom området. Eleven resonerar utförligt för olika produktionsmetoder och använder sig av begrepp som är vanliga inom området. Eleven resonerar övergripande om olika produktionsmetoder och använder sig av begrepp som är vanliga inom området.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur material kan förädlas med olika industriella produktionsmetoder. Eleven redogör utförligt för hur material kan förädlas med olika industriella produktionsmetoder. Eleven redogör övergripande för hur material kan förädlas med olika industriella produktionsmetoder.
Eleven planerar och organiserar självständigt en industriell produktionsprocess från metod till färdig produktionslinje. Eleven planerar och organiserar självständigt efter samråd med handledare en industriell produktionsprocess från metod till färdig produktionslinje. Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en industriell produktionsprocess från metod till färdig produktionslinje.
I sitt arbete använder sig eleven med mycket god säkerhet av olika produktionsunderlag för produktion och utrustning samt beräknar materialåtgång. I sitt arbete använder sig eleven med god säkerhet av olika produktionsunderlag för produktion och utrustning samt beräknar materialåtgång. I sitt arbete använder eleven med säkerhet olika produktionsunderlag för produktion och utrustning samt beräknar materialåtgång.
Eleven tar självständigt hänsyn till hur olika material påverkas av metodval och utrustning. Eleven tar självständigt efter samråd med handledare hänsyn till hur olika material påverkas av metodval och utrustning. Eleven tar efter samråd med handledare hänsyn till hur olika material påverkas av metodval och utrustning.
Eleven anpassar med mycket god säkerhet produktionsmetod utifrån uppdragets produktionstekniska ramar och tar med mycket god säkerhet hänsyn till ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Eleven anpassar med god säkerhet produktionsmetod utifrån uppdragets produktionstekniska ramar och tar med god säkerhet hänsyn till ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Eleven anpassar med säkerhet produktionsmetod utifrån uppdragets produktionstekniska ramar och tar med säkerhet hänsyn till ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer