Kunskapskrav

Start Sök Om

Inköp och logistik

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till slutlig användare, där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
 2. Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier.
 3. Kunskaper om transporter och spedition.
 4. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
 5. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
 7. Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
 8. Förmåga att beräkna kostnader för och värdera olika transportalternativ.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 10. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.

Kurser i ämnet

 1. Inköp 1, 100 poäng.
 2. Inköp 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp 1.
 3. Logistik 1, 100 poäng.
 4. Logistik 2, 100 poäng, som bygger på kursen logistik 1.
 5. Transport och spedition, 100 poäng.

Transport och spedition

Kursen transport och spedition omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte med särskild betoning på punkterna 5–9. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Köp och försäljning av olika transportlösningar.
 • Transportbranschens utveckling och struktur.
 • Frakt- och transportlösningar.
 • Distributionssystem och ruttplanering.
 • Internationella transporter
 • Roller och arbetsuppgifter i transport- och speditionsbranschen, till exempel speditör eller transportplanerare på ett åkeri eller transportföretag.
 • Materialadministration och miljöfrågor.
 • Dokument- och informationshantering.
 • Lagar, försäkringsvillkor och ansvarsregler.
 • Kalkyler och fraktofferter.
 • Transporter och varudistribution i miljö- och resursperspektiv.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur köp och försäljning av frakt- och transportlösningar kan genomföras samt värderar med nyanserade omdömen olika transportlösningar. Eleven redogör utförligt för hur köp och försäljning av frakt- och transportlösningar kan genomföras samt värderar med enkla omdömen olika transportlösningar. Eleven redogör översiktligt för hur köp och försäljning av frakt- och transportlösningar kan genomföras samt värderar med enkla omdömen olika transportlösningar.
- - Dessutom redogör eleven översiktligt för transportbranschens utveckling och struktur och de arbetsuppgifter och yrken som finns inom branschen.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom transport- och speditionsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom transport- och speditionsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Dessutom beräknar eleven efter samråd med handledare kostnader för olika frakt- och transportlösningar och föreslår utifrån det olika transportalternativ. Dessutom beräknar eleven efter samråd med handledare kostnader för olika frakt- och transportlösningar. Dessutom beräknar eleven i samråd med handledare kostnader för olika frakt- och transportlösningar.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt. -
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat transport- och speditionsfrågor utifrån rättvis handel och hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven utförligt transport- och speditionsfrågor utifrån rättvis handel och hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven översiktligt transport- och speditionsfrågor utifrån rättvis handel och hållbar utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer