Kunskapskrav

Start Sök Om

Inköp och logistik

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till slutlig användare, där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom inköp och logistik.

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om inköp och internationell handel.
 2. Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier.
 3. Kunskaper om transporter och spedition.
 4. Kunskaper om varuhantering, varans väg och olika led i försörjningskedjan.
 5. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
 7. Förmåga att göra olika ekonomiska beräkningar inom inköp och logistik.
 8. Förmåga att beräkna kostnader för och värdera olika transportalternativ.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 10. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor och frågor om hållbar utveckling.

Kurser i ämnet

 1. Inköp 1, 100 poäng.
 2. Inköp 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp 1.
 3. Logistik 1, 100 poäng.
 4. Logistik 2, 100 poäng, som bygger på kursen logistik 1.
 5. Transport och spedition, 100 poäng.

Inköp 1

Kursen inköp 1 omfattar punkterna 1, 4–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
 • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag.
 • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt.
 • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms.
 • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
 • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
 • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker. Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker. Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Eleven redogör också utförligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Eleven redogör också översiktligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan. Dessutom redogör eleven utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan. Dessutom redogör eleven översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt. -
- Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar. Dessutom gör eleven i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor. Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat inköpsfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven översiktligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer