Kunskapskrav

Start Sök Om

Information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att utforma interna och externa dokument. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhanter­ing, grafisk presentation och informationssökning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta eget ansvar samt arbeta och handla självständigt och med omdöme med information och kommunikation.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter som är kopplade till information och kommunikation.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
 2. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 3. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 4. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 5. Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Kurser i ämnet

 1. Information och kommunikation 1, 100 poäng.
 2. Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
 3. Intern och extern kommunikation, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
 4. Programhantering, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.

Programhantering

Kursen programhantering omfattar punkterna 2–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Programvaror, verktyg och plattformar för att använda och dela information inom valt yrkesområde, både internt och externt, till exempel affärssystem för styrning och administration samt logistik-, redovisnings-, fakturerings- och bokningsprogram för tjänster som tidsbokningar och resor.
 • Nätverkstjänster, till exempel internet, webbläsare, sökmotorer och e-posthantering.
 • Ny digital teknik och interaktion mellan människa, dator och teknik.
 • Planering av projektarbeten inom yrkesområdet med hjälp av programvaror för yrkesmässig användning, till exempel projektplaneringsprogram.
 • Elektronisk portfölj, till exempel elektronisk dagbok eller loggbok.
 • Databasprogram samt hur en databas skapas och används.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika typer av programvaror, verktyg och plattformar. Eleven beskriver utförligt olika typer av programvaror, verktyg och plattformar. Eleven beskriver översiktligt olika typer av programvaror, verktyg och plattformar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika nätverkstjänster och deras användningsområden. Dessutom beskriver eleven utförligt olika nätverkstjänster och deras användningsområden. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika nätverkstjänster och deras användningsområden.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror.
Resultatet är gott. - Resultatet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
- Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer.
Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen.
- - Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
- - Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. - Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.