Kunskapskrav

Start Sök Om

Information och kommunikation

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i informationsteknik och administrativa rutiner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att utforma interna och externa dokument. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhanter­ing, grafisk presentation och informationssökning. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta serviceinriktat och ansvarsfullt utifrån krav på kvalitet, miljö, ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att ta eget ansvar samt arbeta och handla självständigt och med omdöme med information och kommunikation.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av begrepp samt färdigheter i olika arbetsuppgifter som är kopplade till information och kommunikation.

Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
 2. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 3. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 4. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 5. Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Kurser i ämnet

 1. Information och kommunikation 1, 100 poäng.
 2. Information och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
 3. Intern och extern kommunikation, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.
 4. Programhantering, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1.

Information och kommunikation 1

Kursen information och kommunikation 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
 • Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
 • Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
 • Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror.
Resultatet är gott. - Resultatet är tillfredsställande.
I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
- Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer.
Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen.
- - Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
- - Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
- - Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer