Kunskapskrav

Start Sök Om

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur

Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt system. Det behandlar även hur man med hjälp av olika informationstekniska system kan uppfylla och underlätta människors behov av informationsutbyte. Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika informationstekniska system, hur dessa används och bryts ned i olika delsystem och processer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den informationstekniska livscykeln. Det innebär att utifrån en uppdragsgivare identifiera behov och välja lämpliga system eller processer samt att designa, testa, implementera och följa upp systemen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur de olika delsystemen och processerna sätts samman med hög kvalitet och resurseffektivitet till en fungerande helhet utifrån uppdragsgivares behov av informationstekniska tjänster och system.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur datakommunikation och informationssäkerhet fungerar och hur vanligt förekommande informationstekniska tjänster fungerar och implementeras. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika metoder för styrning av informationstekniska system.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om någon projektmetod. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur kommunikation sker i informationstekniska system samt kunskaper om olika principer för informationssäkerhet.
 2. Kunskaper om olika nätverks- och informationstjänster och hur dessa används och integreras i olika informationstekniska system för god tillgänglighet och informationssäkerhet.
 3. Kunskaper om informationstekniska systems livscykel och olika sätt att styra informationstekniska system.
 4. Förmåga att använda såväl svenskspråkiga som engelskspråkiga manualer och instruktioner i arbetet med informationstekniska system.
 5. Förmåga att analysera befintliga informationstekniska system och bryta ned dessa i delsystem och processer. Förmåga att dokumentera nya och befintliga system och processer.
 6. Förmåga att installera, konfigurera och implementera olika nätverks- och informationstjänster för god tillgänglighet, informationssäkerhet och resurseffektivitet.
 7. Förmåga att dokumentera informationstekniska projekt.
 8. Förmåga att identifiera kunders behov och föreslå förbättringar och tillägg i befintliga system och integrera dessa i nya eller förbättrade system.
 9. Förmåga att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 1. Datakommunikation och informationssäkerhet, 200 poäng.
 2. Informationsteknisk arkitektur, 100 poäng.
 3. Nätverks- och kommunikationstjänster, 100 poäng.

Nätverks- och kommunikationstjänster

Kursen nätverks- och kommunikationstjänster omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kommunikationsarkitekturer, till exempel stordator, klient-server och tunna klienter.
 • Nätverksoperativsystem och plattformar med hänsyn till hur dessa kan integreras i befintliga system.
 • Molntjänster och vilka informationssäkerhetsmässiga hänsyn som bör tas vid införandet av en molntjänst.
 • Serverkluster och system för lastbalansering.
 • Datalagringstekniker och disksystem.
 • System för övervakning och incidenthantering.
 • Webbpubliceringssystem och ramverk samt deras roll och användning i ett informationssystems intranät och extranät.
 • Dokumentationsmetoder och uppställande av referensnivåer som hjälp för prestandaoptimering och felsökning.
 • Virtualisering och virtualiseringstekniker. Installation och konfigurering av någon virtualiseringsteknik.
 • E-posttjänster och deras roll och funktion i ett informationssystem. Installation och konfigurering av någon e-posttjänst.
 • DNS (Domain Name System) och dess roll och funktion i ett informationssystem. Installation och konfigurering av någon DNS-tjänst.
 • Webbservrar och webbtjänster och deras roll och funktion i ett informationssystem. Installation och konfigurering av någon webbserver.
 • Tillverkning av skript för automatisering av rutinuppgifter inom ett informationstekniskt system, till exempel klientinstallationer och kontohantering.
 • Presentationsverktyg som används inom kunskapsområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för begrepp och teorier inom teknikområdet samt beskriver utförligt och nyanserat uppbyggnad, funktion och arbetssätt hos olika nätverks- och kommunikationstjänster och hur driftsäkerhet kan uppnås. Eleven redogör utförligt för begrepp och teorier inom teknikområdet samt beskriver utförligt uppbyggnad, funktion och arbetssätt hos olika nätverks- och kommunikationstjänster och hur driftsäkerhet kan uppnås. Eleven redogör översiktligt för begrepp och teorier inom teknikområdet samt beskriver översiktligt uppbyggnad, funktion och arbetssätt hos olika nätverks- och kommunikationstjänster och hur driftsäkerhet kan uppnås.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika nätverks- och kommunikationstjänster på ett informationssäkert sätt kan integreras i nya eller förbättrade system. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika nätverks- och kommunikationstjänster på ett informationssäkert sätt kan integreras i nya eller förbättrade system. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika nätverks- och kommunikationstjänster på ett informationssäkert sätt kan integreras i nya eller förbättrade system.
- Eleven analyserar efter samråd med handledare befintliga informationstekniska system för datakommunikation samt dokumenterar sin analys. Eleven analyserar i samråd med handledare befintliga informationstekniska system för datakommunikation samt dokumenterar sin analys.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- Dessutom installerar, konfigurerar och felsöker eleven efter samråd med handledare nätverks- och kommunikationstjänster och integrerar dem i nya eller förbättrade system. Dessutom installerar, konfigurerar och felsöker eleven i samråd med handledare nätverks- och kommunikationstjänster och integrerar dem i nya eller förbättrade system.
Eleven utför sitt arbete med mycket gott handlag och automatiserar rutinuppgifter. Eleven utför sitt arbete med gott handlag och automatiserar rutinuppgifter. Eleven utför sitt arbete med visst handlag och automatiserar rutinuppgifter.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla.
Resultatet av arbetet är gott i fråga om informationssäkerhet, kvalitet och resurseffektivitet. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande i fråga om informationssäkerhet, kvalitet och resurseffektivitet.
Eleven presenterar med säkerhet sitt arbete med hjälp av något presentationsverktyg. - Eleven presenterar med viss säkerhet sitt arbete med hjälp av något presentationsverktyg.
När eleven samråder med handledare bedömer eleven med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.