Kunskapskrav

Start Sök Om

Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur

Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt system. Det behandlar även hur man med hjälp av olika informationstekniska system kan uppfylla och underlätta människors behov av informationsutbyte. Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika informationstekniska system, hur dessa används och bryts ned i olika delsystem och processer. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den informationstekniska livscykeln. Det innebär att utifrån en uppdragsgivare identifiera behov och välja lämpliga system eller processer samt att designa, testa, implementera och följa upp systemen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur de olika delsystemen och processerna sätts samman med hög kvalitet och resurseffektivitet till en fungerande helhet utifrån uppdragsgivares behov av informationstekniska tjänster och system.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur datakommunikation och informationssäkerhet fungerar och hur vanligt förekommande informationstekniska tjänster fungerar och implementeras. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika metoder för styrning av informationstekniska system.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om någon projektmetod. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Undervisningen i ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur kommunikation sker i informationstekniska system samt kunskaper om olika principer för informationssäkerhet.
 2. Kunskaper om olika nätverks- och informationstjänster och hur dessa används och integreras i olika informationstekniska system för god tillgänglighet och informationssäkerhet.
 3. Kunskaper om informationstekniska systems livscykel och olika sätt att styra informationstekniska system.
 4. Förmåga att använda såväl svenskspråkiga som engelskspråkiga manualer och instruktioner i arbetet med informationstekniska system.
 5. Förmåga att analysera befintliga informationstekniska system och bryta ned dessa i delsystem och processer. Förmåga att dokumentera nya och befintliga system och processer.
 6. Förmåga att installera, konfigurera och implementera olika nätverks- och informationstjänster för god tillgänglighet, informationssäkerhet och resurseffektivitet.
 7. Förmåga att dokumentera informationstekniska projekt.
 8. Förmåga att identifiera kunders behov och föreslå förbättringar och tillägg i befintliga system och integrera dessa i nya eller förbättrade system.
 9. Förmåga att kommunicera i tal, skrift och med visuella hjälpmedel.

Kurser i ämnet

 1. Datakommunikation och informationssäkerhet, 200 poäng.
 2. Informationsteknisk arkitektur, 100 poäng.
 3. Nätverks- och kommunikationstjänster, 100 poäng.

Datakommunikation och informationssäkerhet

Kursen datakommunikation och informationssäkerhet omfattar punkterna 1–2, 4–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begreppen konfidentialitet, autenticitet, integritet och tillgänglighet ur ett informationssäkerhetsperspektiv.
 • Referensmodeller för uppbyggnad av system för datakommunikation.
 • Hårdvara i LAN (Local Area Network) och WAN (Wide Area Network) och deras användningsområden.
 • Paketförmedlande nät och inkapslingsprocessen. Dataflödet i en referensmodell.
 • TCP (Transmission Control Protocol). Funktion och konfigurering.
 • IP (Internet Protocol). Funktion och konfigurering i olika versioner. CIDR (Classless Inter-Domain Routing), sub- och supernetting.
 • Routningsprotokolls funktioner och konfigurering av routrar.
 • Accessmetoder och media för överföring av data, till exempel kopparbaserade, fiberbaserade och trådlösa tekniker.
 • Ethernets funktion och konfigurering. Konfigurering av ethernetswitchar.
 • Kartläggning och dokumentation av ett befintligt system för datakommunikation med avseende på fysisk struktur och informationssäkerhet.
 • Felsökningsmetodik i ett system för datakommunikation.
 • Vanliga motåtgärder för hot mot informationssäkerheten.
 • Vanliga krypteringsprotokolls funktion.
 • Autenticering och system för inloggning på vanligt förekommande nätverksoperativsystem.
 • Informationssäkerhet i trådlösa tekniker.
 • PKI (Public-Key Infrastructure), SSL (Secure Socket Layer) och system för certifikathantering. Installation och konfigurering av en PKI-lösning.
 • Virtuella LAN. Installation och konfigurering av flera VLAN.
 • NAT (Network Address Translation). Installation och konfigurering av NAT.
 • Olika varianter av VPN (Virtual Private Network). Installation och konfigurering av en fungerande VPN-lösning.
 • IPSec (Internet Protocol Security) och dess användning för att åstadkomma konfidentialitet, autenticitet och integritet.
 • Installation och konfigurering av en brandvägg.
 • Åtgärder mot förlust av data. Installation och konfigurering av system för säkerhetskopiering och återställning av data.
 • Presentationsverktyg som används inom kunskapsområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för begrepp och teorier inom teknikområdet och beskriver utförligt och nyanserat uppbyggnad, funktion och arbetssätt i system för datakommunikation och hur driftsäkerhet kan uppnås. Eleven redogör utförligt för begrepp och teorier inom teknikområdet och beskriver utförligt uppbyggnad, funktion och arbetssätt i system för datakommunikation och hur driftsäkerhet kan uppnås. Eleven redogör översiktligt för begrepp och teorier inom teknikområdet och beskriver översiktligt uppbyggnad, funktion och arbetssätt i system för datakommunikation och hur driftsäkerhet kan uppnås.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de samband som finns mellan de olika delarna som utgör ett system för datakommunikation och hur denna kommunikation kan ske informationssäkert. Dessutom redogör eleven utförligt för de samband som finns mellan de olika delarna som utgör ett system för datakommunikation och hur denna kommunikation kan ske informationssäkert. Dessutom redogör eleven översiktligt för de samband som finns mellan de olika delarna som utgör ett system för datakommunikation och hur denna kommunikation kan ske informationssäkert.
- Eleven analyserar efter samråd med handledare befintliga informationstekniska system för datakommunikation samt dokumenterar sin analys. Eleven analyserar i samråd med handledare befintliga informationstekniska system för datakommunikation samt dokumenterar sin analys.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- - Dessutom installerar, konfigurerar och felsöker eleven hård- och mjukvara på ett informationssäkert sätt.
Eleven utför arbetet med mycket gott handlag. Eleven utför arbetet med gott handlag. Eleven utför arbetet med visst handlag.
I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av arbetet så att systemet blir spårbart och lätt att underhålla.
Resultatet av arbetet är gott i fråga om informationssäkerhet, kvalitet och resurseffektivitet. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande i fråga om informationssäkerhet, kvalitet och resurseffektivitet.
Eleven presenterar med säkerhet sitt arbete med hjälp av något presentationsverktyg. - Eleven presenterar med viss säkerhet sitt arbete med hjälp av något presentationsverktyg.
När eleven samråder med handledare bedömer eleven med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer eleven med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer