Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriell automation

Ämnet industriell automation behandlar de delar som samverkar för att skapa olika typer av automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner som är självstyrande och används bland annat i tillverkningsindustrin och i processindustrin. Ämnet industriell automation får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell automation ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässig förmåga att planera, identifiera resurser, genomföra och utvärdera arbete i industriella automatiserade system. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda olika former av systemdokumentation, till exempel schema, programdokumentation och manualer.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med industriella automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika begrepp, teorier och metoder inom industriell automation, samt färdigheter i att tillämpa dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och olika standarder inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i industriella automatiserade system samt föreslå förbättringar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kombinera teoretiska och praktiska moment inom ämnesområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara automatiserade processer.

Undervisningen i ämnet industriell automation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos automatiserade system och de risker som finns vid arbete med dessa.

2. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter, standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade processer.

3. Kunskaper om metoder för att simulera olika typer av processer.

4. Kunskaper om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i förhållande till automatiserade processer.

5. Förmåga att planera och genomföra programmering och driftsättning av automatiserade processer samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

6. Förmåga att analysera befintlig automatiserad process och ge förslag på förbättringar och optimeringar.

7. Färdigheter i att, med hjälp av systemens program och dokumentation, felsöka, åtgärda och förebygga fel i automatiserade processer.

8. Färdigheter i att ersätta defekta komponenter och enheter samt vid behov återställa komponenters eller enheters konfigurering.

Kurser i ämnet

 • Industriell automationsteknik, 100 poäng.
 • Industriell PLC-teknik, 100 poäng.
 • Industriell robotteknik, 100 poäng.
 • Industriell it, 100 poäng.
 • Tillämpad automationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen industriell automationsteknik.

Industriell robotteknik

Kursen industriell robotteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion.
 • Uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem.
 • Robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik.
 • Standarder inom robotteknik, till exempel standarder för informationsteknik och säkerhet.
 • Användning av olika program för simulering av robotsystem.
 • Robotsystems påverkan på miljö och ekonomi.
 • Programmering av industrirobotsystem samt ändring och definition av variabler och systemparametrar.
 • Planering, provkörning och kontroll före drifttagning av program i industrirobotsystem.
 • Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med robotsystem.
 • Kommunikation mellan industrirobotsystem och andra enheter, internt och externt.
 • Analys av befintlig automatiserad process med förslag på förbättringar och optimeringar.
 • Skriftlig och muntlig dokumentation av industrirobotcellens funktion, uppbyggnad och program.
 • Förebyggande underhåll samt felsökning och reparation på industrirobotsystem med hjälp av program, manualer och dokumentation.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör utförligt för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör övergripande för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem. Eleven redogör även utförligt för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem. Eleven redogör även övergripande för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem.
Vidare resonerar eleven utförligt och nyanserat för robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik. Vidare resonerar eleven utförligt kring robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik. Vidare resonerar eleven övergripande kring robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik.
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process. Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process. Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process.
Dessutom resonerar eleven med mycket god säkerhet för hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dessutom resonerar eleven med god säkerhet för hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dessutom resonerar eleven med säkerhet kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Eleven planerar och utför programskrivning självständigt för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven planerar och utför programskrivning självständigt efter samråd med handledare för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven planerar och utför programskrivning efter samråd med handledare för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar.
- - I sitt arbete förhåller sig eleven till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området.
Vidare strukturerar eleven självständigt kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt. Vidare strukturerar eleven självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt. Vidare strukturerar eleven efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt.
Eleven genomför med mycket god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem. Eleven genomför med god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem. Eleven genomför med säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem.
- Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industrirobotsystem och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industrirobotsystem och ger välgrundade förslag på åtgärder.
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem. Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem. Eleven felsöker efter samråd med handledare, med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem.
Vidare dokumenterar eleven industriella industrirobotsystem på ett utförligt och nyanserat sätt med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella industrirobotsystem med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella industrirobotsystem med både muntliga, skriftliga och digitala metoder.
Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt defekta komponenter. Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta komponenter. Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta komponenter.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer