Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriell automation

Ämnet industriell automation behandlar de delar som samverkar för att skapa olika typer av automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner som är självstyrande och används bland annat i tillverkningsindustrin och i processindustrin. Ämnet industriell automation får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell automation ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässig förmåga att planera, identifiera resurser, genomföra och utvärdera arbete i industriella automatiserade system. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda olika former av systemdokumentation, till exempel schema, programdokumentation och manualer.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med industriella automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika begrepp, teorier och metoder inom industriell automation, samt färdigheter i att tillämpa dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och olika standarder inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i industriella automatiserade system samt föreslå förbättringar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kombinera teoretiska och praktiska moment inom ämnesområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara automatiserade processer.

Undervisningen i ämnet industriell automation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos automatiserade system och de risker som finns vid arbete med dessa.

2. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter, standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade processer.

3. Kunskaper om metoder för att simulera olika typer av processer.

4. Kunskaper om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i förhållande till automatiserade processer.

5. Förmåga att planera och genomföra programmering och driftsättning av automatiserade processer samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

6. Förmåga att analysera befintlig automatiserad process och ge förslag på förbättringar och optimeringar.

7. Färdigheter i att, med hjälp av systemens program och dokumentation, felsöka, åtgärda och förebygga fel i automatiserade processer.

8. Färdigheter i att ersätta defekta komponenter och enheter samt vid behov återställa komponenters eller enheters konfigurering.

Kurser i ämnet

 • Industriell automationsteknik, 100 poäng.
 • Industriell PLC-teknik, 100 poäng.
 • Industriell robotteknik, 100 poäng.
 • Industriell it, 100 poäng.
 • Tillämpad automationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen industriell automationsteknik.

Industriell PLC-teknik

Kursen industriell PLC-teknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Uppbyggnad och funktion av programmerbara styrsystem, PLC-system, samt de risker som finns vid arbete med dessa.
 • Standarder och begrepp som används inom området.
 • Mät- och reglertekniska begrepp.
 • Vanligt förekommande styrda och reglerade storheter med distribuerade styrsystem.
 • Användning av olika program för simulering av PLC-system i automatiserade processer.
 • PLC-systemens påverkan på miljö, ekonomi och samhälle.
 • Programmering och driftsättning av PLC-system.
 • Planering och utförande av arbete i styr- och reglertekniska anläggningar med distribuerade kontrollenheter eller I/O (input/output).
 • Reglertekniska laborationer med inställning av olika parametrar i regulatorn.
 • Analys av befintlig automatiserad process och förslag på förbättring och optimering.
 • Metoder för felsökning i anläggningar med distribuerade styrsystem.
 • Tolkning och framställning av scheman, ritningar och annan dokumentation av distribuerade styrsystem.
 • Metoder för felsökning på PLC-system med hjälp av scheman, manualer och annan dokumentation.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör utförligt för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör övergripande för PLC-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt betydelse för automatiserade processer.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för standarder inom informationsteknik och säkerhet. Vidare redogör eleven utförligt för standarder inom informationsteknik och säkerhet. Vidare redogör eleven övergripande för standarder inom informationsteknik och säkerhet.
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för utförliga och nyanserade resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för utförliga resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av PLC-system kopplade till en automatiserad process och för övergripande resonemang kring hur PLC-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Eleven genomför självständigt planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven genomför självständigt efter samråd med handledare planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven genomför efter samråd med handledare planering och programskrivning för PLC-system samt utför ändring och definition av variabler och systemparametrar.
Eleven strukturerar självständigt kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan PLC-systemet och andra enheter, internt och externt.
Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC-system med mycket god säkerhet gällande både person och utrustning. Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC med god säkerhet gällande både person och utrustning. Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i PLC-system med säkerhet gällande både person och utrustning.
Vidare planerar eleven och utför självständigt konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system. Vidare planerar eleven och utför självständigt efter samråd med handledare konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system. Vidare planerar eleven och utför efter samråd med handledare konfiguration och driftsättning av styr- och reglertekniska system.
- Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga PLC-system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga PLC-system och ger välgrundade förslag på åtgärder.
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system. Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system. Eleven felsöker efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i PLC-system.
Vidare dokumenterar eleven utförligt och nyanserat industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder.
Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt defekta komponenter. Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta komponenter. Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta komponenter.
. - -
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer