Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriell automation

Ämnet industriell automation behandlar de delar som samverkar för att skapa olika typer av automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner som är självstyrande och används bland annat i tillverkningsindustrin och i processindustrin. Ämnet industriell automation får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell automation ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässig förmåga att planera, identifiera resurser, genomföra och utvärdera arbete i industriella automatiserade system. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda olika former av systemdokumentation, till exempel schema, programdokumentation och manualer.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med industriella automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika begrepp, teorier och metoder inom industriell automation, samt färdigheter i att tillämpa dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och olika standarder inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i industriella automatiserade system samt föreslå förbättringar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kombinera teoretiska och praktiska moment inom ämnesområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara automatiserade processer.

Undervisningen i ämnet industriell automation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos automatiserade system och de risker som finns vid arbete med dessa.

2. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter, standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade processer.

3. Kunskaper om metoder för att simulera olika typer av processer.

4. Kunskaper om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i förhållande till automatiserade processer.

5. Förmåga att planera och genomföra programmering och driftsättning av automatiserade processer samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

6. Förmåga att analysera befintlig automatiserad process och ge förslag på förbättringar och optimeringar.

7. Färdigheter i att, med hjälp av systemens program och dokumentation, felsöka, åtgärda och förebygga fel i automatiserade processer.

8. Färdigheter i att ersätta defekta komponenter och enheter samt vid behov återställa komponenters eller enheters konfigurering.

Kurser i ämnet

 • Industriell automationsteknik, 100 poäng.
 • Industriell PLC-teknik, 100 poäng.
 • Industriell robotteknik, 100 poäng.
 • Industriell it, 100 poäng.
 • Tillämpad automationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen industriell automationsteknik.

Industriell automationsteknik

Kursen industriell automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Uppbyggnad och funktion av samt principer för olika typer av automatiserade system.
 • Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med automatiserade system.
 • Talsystem samt uppbyggnad och omvandling mellan talsystem som används i automatiserade system.
 • Tolkning och användning av de logiska grundfunktionerna.
 • Ventilbeteckningar och märkningar samt identifiering av komponenter.
 • Standarder för informationsteknik och säkerhet.
 • Program för simulering av automatiserade processer.
 • Automatiserade systems påverkan på miljö, ekonomi och samhälle.
 • Funktion, egenskaper och symboler hos styrtekniska lösningar där pneumatiska och elektriska komponenter ingår.
 • Hantering och programmering av digitala och analoga in- och utgångar.
 • Programmering, installering, intrimning och driftsättning av enkla och sammanbyggda styrutrustningar med olika automationsmoduler och givare.
 • Analys av befintlig automatiserad process och förslag på förbättringar och optimeringar.
 • Olika typer av scheman, ritningar och annan dokumentation över automatiska system inom valt område. Tolkning av och metoder för framställning av dessa.
 • Förebyggande underhåll samt felsökning och reparation på automatiserade system.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör utförligt för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör övergripande för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer.
- - Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vanligt förekommande standarder inom industriell automation. Vidare redogör eleven utförligt för vanligt förekommande standarder inom industriell automation. Vidare redogör eleven övergripande för vanligt förekommande standarder inom industriell automation.
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för utförliga och nyanserade resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för utförliga resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för övergripande resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Eleven strukturerar självständigt kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt.
Eleven planerar och programmerar självständigt industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar. Eleven planerar och programmerar självständigt efter samråd med handledare industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar. Eleven planerar och programmerar efter samråd med handledare industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar.
Vidare dokumenterar eleven utförligt och nyanserat industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder.
Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med mycket god säkerhet. Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med god säkerhet. Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med säkerhet.
Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade förslag på åtgärder.
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system. Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system. Eleven felsöker efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer