Kunskapskrav

Start Sök Om

Industriell automation

Ämnet industriell automation behandlar de delar som samverkar för att skapa olika typer av automatiserade system. Automatiserade system är processer med funktioner som är självstyrande och används bland annat i tillverkningsindustrin och i processindustrin. Ämnet industriell automation får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell automation ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässig förmåga att planera, identifiera resurser, genomföra och utvärdera arbete i industriella automatiserade system. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda olika former av systemdokumentation, till exempel schema, programdokumentation och manualer.

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur informationsteknik kan användas vid arbete med industriella automatiserade system. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera verktyg och utrustning inom valt område.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika begrepp, teorier och metoder inom industriell automation, samt färdigheter i att tillämpa dessa. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet och olika standarder inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och avhjälpa fel i industriella automatiserade system samt föreslå förbättringar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kombinera teoretiska och praktiska moment inom ämnesområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas kunskaper om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara automatiserade processer.

Undervisningen i ämnet industriell automation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos automatiserade system och de risker som finns vid arbete med dessa.

2. Kunskaper om säkerhetsföreskrifter, standarder och begrepp som används vid arbete med automatiserade processer.

3. Kunskaper om metoder för att simulera olika typer av processer.

4. Kunskaper om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i förhållande till automatiserade processer.

5. Förmåga att planera och genomföra programmering och driftsättning av automatiserade processer samt att dokumentera och utvärdera arbetet.

6. Förmåga att analysera befintlig automatiserad process och ge förslag på förbättringar och optimeringar.

7. Färdigheter i att, med hjälp av systemens program och dokumentation, felsöka, åtgärda och förebygga fel i automatiserade processer.

8. Färdigheter i att ersätta defekta komponenter och enheter samt vid behov återställa komponenters eller enheters konfigurering.

Kurser i ämnet

 • Industriell automationsteknik, 100 poäng.
 • Industriell PLC-teknik, 100 poäng.
 • Industriell robotteknik, 100 poäng.
 • Industriell it, 100 poäng.
 • Tillämpad automationsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen industriell automationsteknik.

Industriell it

Kursen industriell it omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Funktion, principer och uppbyggnad av olika typer av industriella it-system.
 • Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med automatiserade system.
 • Nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder och protokoll med tillämpning inom industriell it.
 • Programvaror för kontroll, övervakning och datainsamling.
 • Fältbussar och trådlös informationsteknik.
 • Program för simulering av industriell it.
 • Konsekvenser vid införandet av it-lösningar i produktion.
 • Driftsäkerhet och spårbarhet inom industriell informationsteknik.
 • Planering, montering, konfigurering och driftsättning av industriell informationsteknisk hårdvara för datainsamling från mät-, styr- eller reglertekniska applikationer.
 • Installering och konfigurering av industriell programvara för datainsamling, till exempel OPC-server och -klient.
 • Analys och bedömning av insamlad data med avseende på till exempel datakvalitet och funktion.
 • Tolkning av dokumentation, till exempel hård- och mjukvarors manualer.
 • Metoder för systematisk dokumentation i projekt, till exempel PDM (Product Data Management).
 • Systematisk dokumentation med hjälp av till exempel loggningsdata eller databashanterare.
 • Förebyggande underhåll samt felsökning och reparation av industriella it-system.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för industriella it-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör utförligt för industriella it-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. Eleven redogör övergripande för industriella it-systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vanligt förekommande standarder inom industriell it. Vidare redogör eleven utförligt för vanligt förekommande standarder inom industriell it. Vidare redogör eleven övergripande för vanligt förekommande standarder inom industriell it.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat kring tekniska begrepp, definitioner och användningsområden för industriell it. Eleven resonerar utförligt kring tekniska begrepp, definitioner och användningsområden för industriell it. Eleven resonerar övergripande kring tekniska begrepp, definitioner och användningsområden för industriell it.
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av industriella it-system kopplade till en automatiserad process. Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av industriella it-system kopplade till en automatiserad process. Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av industriella it-system kopplade till en automatiserad process.
Eleven resonerar med mycket god säkerhet kring hur industriella it-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven resonerar med god säkerhet kring hur industriella it-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Eleven resonerar med säkerhet kring hur industriella it-system kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Eleven strukturerar självständigt kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. Eleven strukturerar efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt.
Eleven genomför självständigt planering och programskrivning för industriella it-system samt ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven genomför självständigt efter samråd med handledare planering och programskrivning för industriella it-system samt ändring och definition av variabler och systemparametrar. Eleven genomför efter samråd med handledare planering och programskrivning för industriella it-system samt ändring och definition av variabler och systemparametrar.
Vidare genomför eleven kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför med mycket god säkerhet arbete i industriella it-system gällande både person och utrustning. Vidare genomför eleven kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför med god säkerhet arbete i industriella it-system gällande både person och utrustning. Vidare genomför eleven kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför med säkerhet arbete i industriella it-system gällande både person och utrustning.
- - Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industriella it-system och ger förslag på åtgärder.
Vidare felsöker eleven självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i industriella it-system. Vidare felsöker eleven självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i industriella it-system. Vidare felsöker eleven efter samråd med handledare, med hjälp av program, manualer och dokument i industriella it-system.
Eleven dokumenterar utförligt och nyanserat industriella it-system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Eleven dokumenterar utförligt industriella it-system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. Eleven dokumenterar övergripande industriella it-system med både muntliga, skriftliga och digitala metoder.
Eleven bedömer komponenter samt ersätter och konfigurerar självständigt defekta delar. Eleven bedömer komponenter samt ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta delar. Eleven bedömer komponenter samt ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta delar.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer