Kunskapskrav

Start Sök Om

Idrott och hälsa

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
 3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
 4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
 5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
 6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Kurser i ämnet

 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.
 • Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
 • Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng.
 • Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.

Idrott och hälsa 2 – specialisering

Kursen idrott och hälsa 2 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker inom vald idrott.
 • Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet.
 • Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott.
 • Olika perspektiv på utövandet av vald idrott utifrån hur kroppslig förmåga kan utvecklas i nutid och framtid.
 • Vald idrott ur ett samhällsperspektiv.
 • Vald idrott ur ett internationaliserings- och mångfaldsperspektiv.
 • Olika perspektiv på vald idrotts möjligheter att attrahera nya utövare.
 • Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik.
I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. I samband med detta kan eleven utförligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras. I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva hur tekniker och fysiska prestationer kan mätas och dokumenteras.
På denna grund kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid. På denna grund kan eleven utförligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid. På denna grund kan eleven översiktligt redogöra för egna och andras utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga inom vald idrott i nutid och framtid.
- Eleven kan efter samråd med handledare planera anpassade träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar. Eleven kan i samråd med handledare planera träningsprogram och tävlingsförberedelser inom vald idrott utifrån individers skilda förutsättningar.
Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser i relation till träningsmetodernas teori. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser. Dessutom tar eleven aktivt ansvar för att genomföra dessa och kan med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning och sina tävlingsförberedelser.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling. Eleven kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling. Eleven kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med träning och tävling.
- - I utövandet av sin idrott visar eleven hänsyn till sin egen och andras säkerhet.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt utförligt och nyanserat beskriva hur nya grupper kan nås. Eleven kan utförligt diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt utförligt beskriva hur nya grupper kan nås. Eleven kan översiktligt diskutera vald idrotts betydelse för mångfald samt översiktligt beskriva hur nya grupper kan nås.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott. Eleven kan utförligt diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott. Eleven kan översiktligt diskutera fördjupade frågeställningar inom något av områdena könstillhörighet, etik och moral i relation till vald idrott.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.