Kunskapskrav

Start Sök Om

Hantverkskunskap

Ämnet hantverkskunskap behandlar hantverkets roll i samhället samt det valda hantverksområdet och dess olika yrkens förutsättningar, villkor och yrkesetiska frågor. Det behandlar också hur hantverkaren på olika sätt kan bidra till en hållbar utveckling, genom att vara medveten om hur olika processer runt hantering av material påverkar miljön, såväl globalt som på individnivå. Ämnet är generellt men innehållet anpassas till den valda inriktningen eller profilen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar sin yrkesidentitet inom det valda hantverksområdet och förmåga att reflektera över sina utvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområdet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om branschens och hantverkarens villkor och utvecklingsmöjligheter, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen ska också behandla branschens och hantverkets tradition och historiska utveckling. Som inspirationskälla och som grund för en ökad förståelse av kulturella och stilhistoriska influenser ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om såväl dagens trendutveckling som den kultur- och stilhistoriska utvecklingen, både inom det valda hantverksområdet och generellt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om material och produkter och hur de kan användas i produktionen. Eleverna ska också ges möjlighet att träna sin förmåga att göra medvetna material- och produktval med hänsyn till hur valen påverkar resultatet och miljön.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man arbetar ergonomiskt och om vikten av en god arbetsmiljö för individen, arbetsplatsen och samhället. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man arbetar säkert för att undvika olyckor och hur man ska handla vid en krissituation.

Eleverna ska ges möjlighet att befästa sina kunskaper genom praktiskt arbete och laborativa inslag. Undervisningen ska organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hantverkets historia och utveckling.
 2. Kunskaper om branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
 3. Kunskaper om stilepoker och trender samt färdigheter i att analysera och visualisera dessa.
 4. Kunskaper om materials och produkters ursprung, egenskaper, funktion och användningsområden, deras miljöpåverkan samt hur framställning och hantering påverkar miljön.
 5. Kunskaper om material- och produktval utifrån användningsområde, ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn.
 6. Kunskaper om den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hantverkaren.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om avtal.

Kurser i ämnet

 1. Tradition och utveckling, 100 poäng.
 2. Material och miljö, 100 poäng.
 3. Material, 50 poäng, som bygger på kursen material och miljö.
 4. Miljö, 50 poäng, som bygger på kursen material och miljö.

Tradition och utveckling

Kursen tradition och utveckling omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
 • Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv.
 • Utbildningssystemet nu och då. I samband med det behandlas hur hantverksområdets eventuella yrkesprov är utformat, till exempel regler och bedömning av gesäll- och mästarbrev.
 • Utformningen av yrkestävlingar inom hantverksområdet, nationellt och internationellt.
 • Utvecklings- och samverkansmöjligheter inom det egna hantverksområdet och närliggande hantverksområden.
 • Förutsättningar för verksamhet inom den egna regionen och på en internationell marknad.
 • Fack- och branschorganisationer och deras funktion inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.
 • Kultur- och stilhistoria med betoning på centrala stilepoker inom hantverksområdet. I samband med det behandlas trender, trendutveckling och trendtolkning historiskt och i nutid.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas. Eleven beskriver utförligt hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas. Eleven beskriver översiktligt hantverksområdets utbildningssystem, branschvillkor och förutsättningar samt branschens möjligheter att utvecklas.
Beskrivningen innehåller flera exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden. Beskrivningen innehåller några exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden. Beskrivningen innehåller något exempel på möjligheter till samverkan med andra yrkesutövare, inom det egna verksamhetsområdet och närliggande verksamhetsområden.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vilka fördelar denna samverkan kan ge och hur fördelarna uppnås. Dessutom redogör eleven utförligt för vilka fördelar denna samverkan kan ge. -
Eleven beskriver utförligt och nyanserat centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling, ger exempel på samhällsförändringar som påverkat hantverkets förutsättningar samt redogör utförligt och nyanserat för sambandet mellan hantverkets förändringar och samhällsförändringarna. Eleven beskriver utförligt centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling samt ger exempel på samhällsförändringar som påverkat hantverkets förutsättningar. Eleven beskriver översiktligt centrala förändringar inom det valda hantverksområdets historia och utveckling.
Eleven identifierar med säkerhet och jämför olika stilar och centrala stilepokers typiska stildrag samt beskriver stildragen. Eleven identifierar med viss säkerhet och jämför tydliga och karaktäristiska stilar och centrala stilepokers typiska stildrag samt beskriver stildragen. Eleven identifierar med viss säkerhet tydliga och karaktäristiska stilar och centrala stilepokers typiska stildrag.
- Efter samråd med handledare visualiserar eleven stilhistoriska epoker och dagens trender. I samråd med handledare visualiserar eleven stilhistoriska epoker och dagens trender.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt arbete baserat på omfattande kunskaper om trendutveckling och stilhistoria. Eleven motiverar utförligt sitt arbete baserat på kunskaper om trendutveckling och stilhistoria. Eleven motiverar översiktligt sitt arbete baserat på begränsade kunskaper om trendutveckling och stilhistoria.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer