Kunskapskrav

Start Sök Om

Hantverkskunskap

Ämnet hantverkskunskap behandlar hantverkets roll i samhället samt det valda hantverksområdet och dess olika yrkens förutsättningar, villkor och yrkesetiska frågor. Det behandlar också hur hantverkaren på olika sätt kan bidra till en hållbar utveckling, genom att vara medveten om hur olika processer runt hantering av material påverkar miljön, såväl globalt som på individnivå. Ämnet är generellt men innehållet anpassas till den valda inriktningen eller profilen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar sin yrkesidentitet inom det valda hantverksområdet och förmåga att reflektera över sina utvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområdet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om branschens och hantverkarens villkor och utvecklingsmöjligheter, i ett nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen ska också behandla branschens och hantverkets tradition och historiska utveckling. Som inspirationskälla och som grund för en ökad förståelse av kulturella och stilhistoriska influenser ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om såväl dagens trendutveckling som den kultur- och stilhistoriska utvecklingen, både inom det valda hantverksområdet och generellt.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om material och produkter och hur de kan användas i produktionen. Eleverna ska också ges möjlighet att träna sin förmåga att göra medvetna material- och produktval med hänsyn till hur valen påverkar resultatet och miljön.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man arbetar ergonomiskt och om vikten av en god arbetsmiljö för individen, arbetsplatsen och samhället. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man arbetar säkert för att undvika olyckor och hur man ska handla vid en krissituation.

Eleverna ska ges möjlighet att befästa sina kunskaper genom praktiskt arbete och laborativa inslag. Undervisningen ska organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet hantverkskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hantverkets historia och utveckling.
 2. Kunskaper om branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
 3. Kunskaper om stilepoker och trender samt färdigheter i att analysera och visualisera dessa.
 4. Kunskaper om materials och produkters ursprung, egenskaper, funktion och användningsområden, deras miljöpåverkan samt hur framställning och hantering påverkar miljön.
 5. Kunskaper om material- och produktval utifrån användningsområde, ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn.
 6. Kunskaper om den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hantverkaren.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om avtal.

Kurser i ämnet

 1. Tradition och utveckling, 100 poäng.
 2. Material och miljö, 100 poäng.
 3. Material, 50 poäng, som bygger på kursen material och miljö.
 4. Miljö, 50 poäng, som bygger på kursen material och miljö.

Material och miljö

Kursen omfattar punkterna 4–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper om material och miljö.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Materials och produkters ursprung, uppbyggnad och egenskaper.
 • Materials och produkters hantering, funktion och användningsområden.
 • Återanvändning och återvinning av material och produkter.
 • Vård och skötsel av material. Hållbarhet och förbättring av materialens funktion.
 • Påverkan på människor och miljö vid användning, framställning och hantering av material och produkter.
 • Faktorer som påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, till exempel stresshantering, skyddsutrustning, hygien och ergonomi. I samband med det behandlas konsekvenser av en bristande arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljölagen, regler och föreskrifter som gäller arbetsmiljö och säkerhet inom det valda hantverksområdet. I samband med det behandlas konsekvenser som kan uppstå om dessa inte följs.
 • El- och brandsäkerhet. Regler och föreskrifter, samt konsekvenser som kan uppstå om de inte följs.
 • Agerande vid arbetsrelaterade olycksfall.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt och nyanserat för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Eleven beskriver utförligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör utförligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet. Eleven beskriver översiktligt materials och produkters egenskaper och funktion samt redogör översiktligt för hur dessa kan utnyttjas i arbetet.
Utifrån ett tänkt resultat ger eleven flera exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör utförligt för enkla samband mellan material och produkter och hur man väljer dessa med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet. Utifrån ett tänkt resultat ger eleven några exempel på lämpliga material och produkter samt redogör översiktligt för hur man väljer material och produkter med hänsyn till avsett användningsområde och kvalitet.
Dessutom motiverar eleven sina val, ger exempel på några alternativa val av material och produkter samt redogör utförligt och nyanserat för några ekonomiska och miljömässiga avväganden. Dessutom ger eleven exempel på några alternativa val av material och produkter samt redogör utförligt för några ekonomiska och miljömässiga avväganden. Dessutom redogör eleven översiktligt för några ekonomiska och miljömässiga avväganden.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur materials och produkters framställning och hantering påverkar miljön samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan framställningen och miljöpåverkan. Eleven beskriver utförligt hur materials och produkters framställning och hantering påverkar miljön samt redogör utförligt för enkla samband mellan framställningen och miljöpåverkan. Eleven beskriver översiktligt hur materials och produkters framställning och hantering påverkar miljön.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. Eleven beskriver utförligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen. Eleven beskriver översiktligt hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och arbetsplatsen.
I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt och nyanserat för möjliga orsaker till och konsekvenser av dem samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation, redogör utförligt för möjliga konsekvenser av dem samt ger välgrundade förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. I beskrivningen ger eleven konkreta exempel från sin egen arbetssituation samt enkla förslag på hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö.
Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt och nyanserat för hur de påverkar den egna arbetssituationen. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö samt redogör utförligt för hur de påverkar den egna arbetssituationen. Dessutom ger eleven exempel på lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor. Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsskador och arbetsrelaterade olyckor inom yrket, hur de förebyggs samt hur man agerar vid olyckor.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.