Kunskapskrav

Start Sök Om

Husbyggnad

Ämnet husbyggnad behandlar husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Det behandlar även svensk byggtradition och arkitektur samt olika tidsepokers estetiska ideal.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Den ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner och utförandekrav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
 2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Kurser i ämnet

 1. Husbyggnadsprocessen, 200 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.
 2. Husbyggnad 1, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2 eller på kurserna produktionsutrustning 1 och produktionskunskap 1.
 3. Husbyggnad 2, 200 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 1.
 4. Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200 poäng, som bygger på kursen husbyggnad 2.

Husbyggnadsprocessen

Kursen husbyggnadsprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
 • Olika typer av husbyggnadsmaterial och deras egenskaper.
 • Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
 • Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel mobila arbetsplattformar, ställningsbyggnad och säkra lyft.
 • Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på byggkonstruktioner. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på byggkonstruktioner samt säkerheten i befintlig byggnation.
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
 • Branschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill samt sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande.
 • Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur.
 • Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
 • Entreprenörskap och företagande inom yrkesområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter. - Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom husbyggnadsbranschen, från planering till färdigt resultat. Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat. Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom yrkesområdet, från planering till färdigt resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner.
- Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar. Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. - Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling.
Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer