Kunskapskrav

Start Sök Om

Hundkunskap

Hundar används i många sammanhang, som brukshundar och sällskapsdjur. Efterfrågan på yrkeskunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. Ämnet hundkunskap behandlar skötsel och samspel med hundar samt skötsel av anläggningar och utrustning. Det behandlar också hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning. Dessutom behandlas djuretik och lagar och andra bestämmelser som reglerar hundhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

Kurser i ämnet

 1. Hundkunskap 1, 100 poäng.
 2. Hundkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 1.
 3. Hundkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hundkunskap 2.
 4. Träning av hund, 100 poäng.

Hundkunskap 2

Kursen hundkunskap 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på förmåga att planera arbetsuppgifter.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hundraser och deras egenskaper och särskilda behov.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Olika miljöfaktorer i hundars vistelsemiljöer, till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång till vatten. Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Foder, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt specifika foderbehov.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler.
 • Vanliga hälsoproblem, skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Avel och uppfödning av hundar för olika användningsområden. Avelsplanering, avelsstrategi och avelsorganisation.

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av planer för skötsel av hundar. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av hundar, till exempel i samband med rastning och vid klippning, trimning och bad.
 • Foderberäkning, val av foder och utfodring av hundar.
 • Utarbetande och genomförande av planer för grundläggande fostran och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Hundar som resurs i arbete med människor, till exempel inom vård, rehabilitering och socialt arbete.
 • Rutiner för att upptäcka förändringar i hundars beteende som följd av skador och sjukdomar samt åtgärder för sjuka och skadade djur.
 • Olika grenar inom hundsport.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning samt avel och uppfödning av hundar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden. Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden. Eleven namnger ett omfattande antal hundraser och beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika verksamhetsområden för olika typer av hundar. Dessutom beskriver eleven utförligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt och nyanserat för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende. I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende. I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas. Eleven redogör också utförligt för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas. Eleven redogör också översiktligt för hur miljön påverkar hundars välbefinnande, för hundars näringsbehov samt för vanliga skador och sjukdomar och hur dessa kan förebyggas.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika metoder för avel och uppfödning av hundar. Dessutom redogör eleven utförligt för olika metoder för avel och uppfödning av hundar. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika metoder för avel och uppfödning av hundar.
- Eleven planerar efter samråd med handledare arbetsuppgifter i hundstallar. Eleven planerar i samråd med handledare arbetsuppgifter i hundstallar.
- I planeringen upprättar eleven en genomarbetad skötselplan med utgångspunkt i hundarnas behov och anläggningens omfattning. I planeringen upprättar eleven en enkel skötselplan med utgångspunkt i hundarnas behov och anläggningens omfattning.
- Skötselplanen innehåller en genomarbetad foderplan. Skötselplanen innehåller en enkel foderplan.
I foderplanen gör eleven avancerade beräkningar av fodermängder. I foderplanen gör eleven beräkningar av fodermängder. I foderplanen gör eleven enkla beräkningar av fodermängder.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av utfodringsstrategier. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av utfodringsstrategier. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av utfodringsstrategier.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras. Eleven gör välgrundade bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras. Eleven gör enkla bedömningar av när och hur arbetsuppgifterna i hundstallarna ska genomföras.
- Eleven sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Eleven sköter och hanterar i samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
- Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare anläggningar och utrustning.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter. Eleven planerar och utför i samråd med handledare fostran och träning av hundar av olika raser för olika uppgifter.
I arbetet bemöter och hanterar eleven med säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar. - I arbetet bemöter och hanterar eleven med viss säkerhet vanliga beteendeproblem hos hundar.
Dessutom instruerar eleven med säkerhet hundägare eller hundförare om träning av hundar. - Dessutom instruerar eleven med viss säkerhet hundägare eller hundförare om träning av hundar.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer