Kunskapskrav

Start Sök Om

Handel

Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs med både varor och tjänster – lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner samt affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna förstår sambandet mellan utbud och efterfrågan.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om säkerhetsfrågor, lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handelns roll för hållbar utveckling.

Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster samt utveckla en yrkesmässig attityd i mötet med kunder. Via kontakter med företag och organisationer inom handels- och tjänstesektorn ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor. Eleverna ska även ges möjlighet att använda informationsteknik för affärsmässig verksamhet.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.
 2. Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
 4. Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.
 5. Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
 8. Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
 9. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 10. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Kurser i ämnet

 1. Branschkunskap inom handel och administration, 100 poäng.
 2. Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng.
 3. Praktisk marknadsföring 2, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 4. Praktisk marknadsföring 3, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk marknadsföring 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen utställningsdesign 1.
 5. Affärsutveckling och ledarskap, 100 poäng, som bygger på kursen praktisk marknadsföring 1.
 6. Handel – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen servicekunskap eller kursen praktisk marknadsföring 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Handel – specialisering

Kursen handel – specialisering omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 7 och 10. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt verksamhetsområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktkunskap och branschkunskap inom valt verksamhetsområde.
 • Yrken och arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
 • Entreprenörskap och eget företagande inom valt verksamhetsområde.
 • Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom valt verksamhetsområde.
 • Datoranvändning och relevanta datorprogram inom valt verksamhetsområde.
 • Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel om arbetsrätt och diskriminering, samt etiska regler.
 • Miljö- och säkerhetsfrågor inom valt verksamhetsområde.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. Eleven beskriver utförligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.
Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande. Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande. Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande.
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare försäljnings- och serviceinriktade arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare försäljnings- och serviceinriktade arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
Eleven utför dem med gott resultat. - Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
- Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
- - Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra. - Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
- Detta gör eleven efter samråd med handledare. Detta gör eleven i samråd med handledare.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.