Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och hur goda arbetsförhållanden kan skapas. De ska dessutom ges möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 2. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.
 3. Kunskaper om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till människan.
 4. Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 6. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.
 7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Kurser i ämnet

 1. Ergonomi, 100 poäng.
 2. Hälsopedagogik, 100 poäng.
 3. Kost och hälsa, 100 poäng.
 4. Mental träning, 100 poäng.

Kost och hälsa

Kursen kost och hälsa omfattar punkterna 1–2, 4–5, 8 och 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
 • Hygien, smitta och smittspridning.
 • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
 • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl och hantering av detta.
 • Kritisk användning av information från olika källor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Eleven redogör utförligt för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Eleven redogör översiktligt för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande.
Eleven ger exempel på flera kost- och näringsrekommendationer och redogör utförligt och nyanserat för dessa. Eleven ger exempel på flera kost- och näringsrekommendationer och redogör utförligt för dessa. Eleven ger exempel på några kost- och näringsrekommendationer och redogör översiktligt för dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt. Dessutom beskriver eleven utförligt utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt. Dessutom beskriver eleven översiktligt utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt.
I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. - Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer