Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsa

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och hur goda arbetsförhållanden kan skapas. De ska dessutom ges möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 2. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.
 3. Kunskaper om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till människan.
 4. Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 6. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.
 7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Kurser i ämnet

 1. Ergonomi, 100 poäng.
 2. Hälsopedagogik, 100 poäng.
 3. Kost och hälsa, 100 poäng.
 4. Mental träning, 100 poäng.

Ergonomi

Kursen ergonomi omfattar punkterna 1, 3–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser vid rätt respektive felaktig teknik.
 • Ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning, deras funktion och underhåll.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan i mötet med människor.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Eleven redogör utförligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Eleven redogör översiktligt för kunskapsområdet ergonomis betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. - I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom aktuellt område och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika principer och tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete samt visar, efter samråd med handledare, tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete i olika situationer. Eleven redogör utförligt för olika principer och tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete samt visar, efter samråd med handledare, tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete i olika situationer. Eleven redogör översiktligt för olika principer och tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete samt visar, i samråd med handledare, tekniker för säkert och ergonomiskt utfört arbete i olika situationer.
Eleven identifierar med säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används. Eleven identifierar med viss säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar utförligt utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används. Eleven identifierar med viss säkerhet risker för skador i arbetet samt diskuterar översiktligt utifrån några exempel konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används.
Eleven använder och underhåller med säkerhet ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning. - Eleven använder och underhåller med viss säkerhet ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning.
Eleven planerar efter samråd med handledare uppgifter och genomför dem med säkerhet samt bedömer och motiverar, med säkerhet, val av tekniker och utrustning utifrån situationens krav. Eleven planerar efter samråd med handledare uppgifter och genomför dem med viss säkerhet samt bedömer och motiverar, med viss säkerhet, val av tekniker och utrustning utifrån situationens krav. Eleven planerar i samråd med handledare uppgifter och genomför dem med viss säkerhet samt bedömer och motiverar, med viss säkerhet, val av tekniker och utrustning utifrån situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras och diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar. Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen och diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar. Eleven utvärderar arbetet med enkla omdömen och diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven kommunicerar med säkerhet i samarbete och möten med människor. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer