Kunskapskrav

Start Sök Om

Hälsovård

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälsovård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, välbefinnande samt om komplementära behandlingsmetoder.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande och hälsovårdande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta efter lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamhetsområdet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika former av hälsoarbete. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet hälsovård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete.
 2. Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
 3. Kunskaper om barn- och folksjukdomar.
 4. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande.
 5. Förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.
 7. Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.
 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete.
 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Kurser i ämnet

 1. Barnhälsovård, 100 poäng.
 2. Friskvård och hälsa, 100 poäng.
 3. Komplementärmedicin, 100 poäng.
 4. Kost, måltid och munhälsa, 100 poäng.

Barnhälsovård

Kursen barnhälsovård omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Barns hälsa och välbefinnande.
 • Sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt barns hälsa och välbefinnande.
 • Vanliga barnsjukdomar och skaderisker hos barn.
 • Barnhälsovårdens organisation, utveckling och funktion.
 • Förebyggande barnhälsoarbete, till exempel tandvård, kontroller och vaccinationer.
 • FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för barns hälsa och sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt hälsa och välbefinnande. Eleven redogör utförligt för barns hälsa och sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt hälsa och välbefinnande. Eleven redogör översiktligt för barns hälsa och sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt hälsa och välbefinnande.
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar barns hälsa och förklarar komplexa samband samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar barns hälsa och förklarar enkla samband samt drar välgrundade slutsatser. Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar barns hälsa och förklarar enkla samband samt drar enkla slutsatser.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några barnsjukdomar och skaderisker och hur de kan förebyggas och behandlas. Dessutom beskriver eleven utförligt några barnsjukdomar och skaderisker och hur de kan förebyggas och behandlas. Dessutom beskriver eleven översiktligt några barnsjukdomar och skaderisker och hur de kan förebyggas och behandlas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för barnhälsovårdens organisation och arbete och ger flera exempel på förebyggande barnhälsoarbete samt beskriver utförligt och nyanserat insatsernas betydelse för barns hälsa. Eleven redogör utförligt för barnhälsovårdens organisation och arbete och ger flera exempel på förebyggande barnhälsoarbete samt beskriver utförligt insatsernas betydelse för barns hälsa. Eleven redogör översiktligt för barnhälsovårdens organisation och arbete och ger några exempel på förebyggande barnhälsoarbete samt beskriver översiktligt insatsernas betydelse för barns hälsa.
I redogörelserna och beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. - I redogörelserna och beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för FN:s konvention om barnets rättigheter samt för andra lagar och bestämmelser som reglerar verksamheter för barn. Eleven redogör utförligt för FN:s konvention om barnets rättigheter samt för lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheter för barn. Eleven redogör översiktligt för FN:s konvention om barnets rättigheter samt för lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheter för barn.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder och värderingar. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder och värderingar. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder och värderingar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven kommunicerar med säkerhet i samarbete och möten med människor. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.