Kunskapskrav

Start Sök Om

Hållbart samhälle

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda till att eleverna förstår att det finns många olika handlingsalternativ och möjliggöra reflektion över sambanden mellan livsstilsfrågor och hållbar utveckling. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts och kan lösas samt ges möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa lösningar. Därigenom får eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika handlingsalternativ och konsekvenserna av dessa.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande och praktiskt tillämpat arbetssätt för att förstå olika orsakssammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka och värdera information från olika källor. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om kunskaper och uppfattningar, såväl muntligt som skriftligt, samt även presentera dem med olika presentationstekniker.

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling.
 3. Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
 4. Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
 5. Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
 6. Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Kurser i ämnet

 1. Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng.
 2. Miljö- och energikunskap, 100 poäng.
 3. Politik och hållbar utveckling, 100 poäng.

Miljö- och energikunskap

Kursen miljö- och energikunskap omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnet syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 • Ekosystemens struktur, dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald.
 • Naturliga ekologiska system som inspiration för teknikutveckling, till exempel artificiell fotosyntes.
 • Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.
 • Naturliga och av människan skapade kretslopp samt kretsloppssamhällets organisation.
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå med koppling till miljö- och energifrågor.
 • Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys, miljöcertifiering, miljömärkning och gröna certifikat.
 • Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet.
 • Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.
 • Produktion av bränslen samt energiomvandlingar inklusive distributions-, renings- och avfallslösningar.
 • Energi- och resurseffektivisering med hjälp av till exempel mätteknik, materialval och andra tekniska lösningar.
 • Energiprincipen, energikvalitet och verkningsgrad samt fysikaliska och kemiska beräkningar och resonemang.
 • Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs, till exempel med utgångspunkt i säkerhetstänkande, genusfrågor eller etiska resonemang.
 • Praktiska fallstudier.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ.
Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. - -
Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer