Kunskapskrav

Start Sök Om

Hållbart samhälle

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Den ska även leda till att eleverna förstår att det finns många olika handlingsalternativ och möjliggöra reflektion över sambanden mellan livsstilsfrågor och hållbar utveckling. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur tekniska problem har lösts och kan lösas samt ges möjlighet att kritiskt och kreativt analysera dessa lösningar. Därigenom får eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika handlingsalternativ och konsekvenserna av dessa.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande och praktiskt tillämpat arbetssätt för att förstå olika orsakssammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka och värdera information från olika källor. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om kunskaper och uppfattningar, såväl muntligt som skriftligt, samt även presentera dem med olika presentationstekniker.

Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling.
 2. Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling.
 3. Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
 4. Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
 5. Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
 6. Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Kurser i ämnet

 1. Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng.
 2. Miljö- och energikunskap, 100 poäng.
 3. Politik och hållbar utveckling, 100 poäng.

Hållbart samhällsbyggande

Kursen hållbart samhällsbyggande omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 • Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet.
 • Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.
 • Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska, demokratiska, etiska och kvalitativa aspekter på samhällsbyggande.
 • Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar.
 • Ritningar, planer och modeller som används vid samhällsplanering.
 • Användninga av geografiska informationssystem (GIS) i planeringsprocessen.
 • Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).
 • Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.
 • Praktiska fallstudier.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt och nyanserat olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer. Eleven redogör utförligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer. Eleven redogör översiktligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver översiktligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med nyanserade omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom redogör eleven utförligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv.
I sina redogörelser använder eleven med säkerhet grundläggande begrepp inom området. - I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet grundläggande begrepp inom området.
Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare komplexa problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling. Eleven identifierar och avgränsar i samråd med handledare enkla problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling.
Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt och nyanserat om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande. Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande. Dessutom planerar och utarbetar eleven i samråd med handledare egna förslag till enkla förändringar samt resonerar översiktligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller. Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med enkla ritningar, planer och modeller.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer