Kunskapskrav

Start Sök Om

Hästkunskap

Hästen har i dag ett stort värde för många människor och används i många olika sammanhang, till exempel inom hästsport, fritidsverksamhet och rehabilitering samt som arbetshäst inom natur- och landskapsvård. Ämnet hästkunskap behandlar skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar. Det behandlar också hästars foderbehov, hästars miljö och hälsa samt avel. Dessutom behandlas etiska ställningstaganden och lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika ändamål. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska övningar och praktiskt arbete ska ingå i undervisningen. Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars exteriör och rörelse, fysiologi, genetik och avel. Genom stallturer och observationer i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende och hälsa.

Undervisningen i ämnet hästkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hästars biologi och livscykler samt om dagens hästraser, deras exteriör och signalement.
 2. Kunskaper om hästars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Förmåga att iaktta och tolka hästars utveckling, rörelse, utseende och beteende.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar, om smittspridning, smittskydd och hygien samt förmåga att arbeta med förebyggande hälsovård.
 5. Kunskaper om hästavel och reproduktion.
 6. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hästar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 7. Förmåga att sköta och hantera stallar och utrustning.
 8. Förmåga att upprätta foderstater och att utfodra hästar med utgångspunkt från deras näringsbehov.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 11. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för marknadsföring och försäljning av unghästar.

Kurser i ämnet

 1. Hästkunskap 1, 100 poäng, som bygger på kursen djurhållning.
 2. Hästkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1.
 3. Hästkunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 2.
 4. Den unga hästens utveckling 1a, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1a får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 5. Den unga hästens utveckling 1b, 100 poäng, som bygger på kursen hästkunskap 1. Kursen den unga hästens utveckling 1b får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.
 6. Den unga hästens utveckling 2, 100 poäng, som bygger på kursen på kursen den unga hästens utveckling 1a och kursen den unga hästens utveckling 1b. Kursen den unga hästens utveckling 2 får bara anordnas inom av Skolverket beviljad särskild variant med riksrekryterande yrkesutbildning för naturbruksprogrammet, inriktning djur.

Hästkunskap 3

Kursen hästkunskap 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Hygien och smittskyddsarbete i häststallar.
 • Arbete med hästar och utrustning för hästar inom ett specialområde, till exempel, trav, galopp, dressyr, hoppning, fälttävlan och stuteri.
 • Skötsel av stallar och anläggningar.
 • Planering av skötselrutiner och utfodringsrutiner i häststallar.
 • Etik i samband med hästhantering och hästskötsel.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med hästskötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med hästskötsel.
 • Journalföring och rapportering.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Eleven redogör utförligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar. Eleven redogör översiktligt för hygien och smittskyddsarbete i stallar och anläggningar.
Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning. Dessutom ger eleven enkla förslag på förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning.
- Eleven planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde. Eleven planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom ett specialområde.
- I arbetet vårdar och behandlar eleven efter samråd med handledare hästar. I arbetet vårdar och behandlar eleven i samråd med handledare hästar.
- - Arbetet utförs på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott. - Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
- I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
- - Eleven arbetar ergonomiskt med hästar, tillhörande utrustning och stall.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
Dessutom för eleven noggranna och utförliga journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Dessutom för eleven noggranna journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö. Dessutom för eleven enkla journalanteckningar över arbetet med hästar och deras skötsel samt rapporterar med viss säkerhet förändringar hos hästarna eller i deras miljö.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer